@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

שיטות וטכניקות של הוראה

روشها و فنون تدریس

1- שיטות וטכניקות של הוראה

הדרכה זו תהיה להכיר את הלמידה של התלמידים ביחס לשיטות הוראה וטכניקות כבר קיוויתי להכשרה בכיתה וירטואלית, למידה מרחוק מאמרים, ספרים הציגו. כנס חומרים ( אסיפות ) שיטה זו שונה מהשיטה שהוצגה בהרצאה, המורה אחראי על מתן מידע לסטודנטים. עם זאת, שיטה זו מציגה נתונים שנאספו על ידי תלמידים. اين روش مي تواند مشخص كند كه دانش آموزان تا چه اندا...