@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ایمنی در ارتفاع

emani

1- آموزش ایمنی کار در ارتفاع

...ارگران : 1. هرگز در ارتفاع به تنهایی کار نکنند . 2. هرگز محل اتصال p.p.e وسایر تجهیزات را خود سرانه انتخاب نکنند . 3. قبل از شروع کار از محل بازدیدداشته ووسایل حفاظت فردی خود را بازرسی نمایند. 4. در حین کار اگر هرگونه مشکل وایرادی مشخص شد سریعا به مسئول ومدیر ایمنی خود اطلاع دهند . 5. در نگهداری ومراقبت از p.p.e وسایر تجهیزات وادوات کار کوشا باشند . A.B.C.D ایمنی در ارتفاع A:Anchorage محل اتصال نقش مهمی در سیستم PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM ) دارد این محل توسط مدیر ایمنی انتخاب وتایید میشود .حداقل فاکتور مقاومتی این محل 2250 کیلوگرم می باشد .محل اتصال باید بالاتر از محل کار فرد باشد .این محل فقط برای اتصال P.P.E می باشد نه سایر تجهیزات مانند داربست معلق و ....به آن ! ב ':Body harness کمربند ایمنی که بعدا مفصلا توضیح داده میشود .حداقل فاکتور مقاومتی ...