@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

وکالت خرید اتومبیل با شماره

مورد وکالت: اقدام به خریداری نمودن یک دستگاه خودرو ………. מערכת ………….. مدل ………… به شماره شاسی …………. و موتور شماره ……..……… رنگ ….. دارای شماره انتظامی………….. و شماره شناسه ………………….بنام و برای موکل و انجام تمامی تشریفات قانونی و پرداخت وجه و تحویل گرفتن خود و خریداری شده و اسناد و مدارک مربوطه و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک ثمن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات راهنمایی و رانندگی و یا سایر مراجع ذی صلاح و بطور ذی صلاح بطور کلی انجام تمامی اموری که در زمینه موارد وکالت لازم و ضروری باشد بطوری که در هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر و کراراً دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب ………….. می‌باشد و عمل و امضای وی در زمینه مورد وکالت به منزله عمل وامضاء …………. محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ………………… ו - …………….. تنظیم و مبلغ …………. ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره …………….. به بانک ملی ایران شعبه ……………….. پرداخت و قبض رسید شماره ………………….. صادر و تسلیم نامبرده گردید.

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی محل امضاء

Print Friendly

وکالت خرید اتومبیل با شماره על ידי 83 משתמש שאושרו מדורג 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

הכשרת AutoCAD
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
יסודות של יזמות
ניהול שיווק עצבים קורס
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
הכשרת מומחה לגידול ירקות
תכנית לימודים, שיטות הוראה וטכניקות
הדרכה של אופטימיזציה של אתר (זה)
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری