@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند رضایت همسر برای پذیرش قیمومت

اینجانب : ……………………. فرزند آقای ……………………….. و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره : ………………… صادره از : …………….. متولد : ………………… ساکن : …………………………………………………………….. به عنوان همسر دائم بانو : ………….. فرزند آقای ………………… و مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از……………… متولد ………………… ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره ……………….. مورخ / / ۱۳ تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره…………… تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : …………………… فرزند مرحوم ……………. و نام مادر مرحومه …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………… متولد / / ۱۳ شمسی اعلام می دارم .

تاریخ : ……………………….. ماه یکهزار و سیصدو ……………………….. ۱۳ شمسی .

محل امضاء :

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

אימון חאג '
دوره آموزشی مباحث علوم سیاسی
مدیریت بیمه
אימון שם משתמש (CATIA)
הכשרת AutoCAD
הדרכה של אופטימיזציה של אתר (זה)
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
ניהול תיירות קורס הכשרה
אימון מומחה כדי לשמור על חיות מחמד