@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

اقرارنامه زوجیت

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . 1- خانم ………………. ו - 2- آقاي ……………… بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ……………به عقد ازدواج یکدیگر در آمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد و ثمره این ازدواج فرزند ذكور / اناث بنام ……………… به شناسنامه شماره ……………….صادره از………….. متولد …………… האם. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری ……………….. تنظیم و مبلغ ………………. ریال بابت تنظیم سند توسط اقرار کنندگان و بموجب فیش شماره…………. به بانک ملی ایران شعبه …………. واریز و قبض رسید …………. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی محل امضاء

Print Friendly

نمونه اقرارنامه زوجیت על ידי 20 משתמש שאושרו מדורג 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید
دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی
ניהול שיווק עצבים קורס
הכשרה ליזמות
כמובן לטפח עציצים
יסודות של יזמות
קורס חינוך(ניהול ותכנון חינוכי)
אימון שם משתמש (CATIA)
ניהול השקעות קורס הכשרה במלאי