@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

اقرارنامه زوجیت

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . 1- خانم ………………. و ۲- מר ……………… بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ……………به عقد ازدواج یکدیگر در آمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد و ثمره این ازدواج فرزند ذکور / اناث بنام ……………… به شناسنامه شماره ……………….صادره از………….. متولد …………… האם. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری ……………….. تنظیم و مبلغ ………………. ریال بابت تنظیم سند توسط اقرار کنندگان و بموجب فیش شماره…………. به بانک ملی ایران شعبه …………. واریز و قبض رسید …………. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی محل امضاء

Print Friendly

نمونه اقرارنامه زوجیت על ידי 19 משתמש שאושרו מדורג 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

הדרכה של אופטימיזציה של אתר (זה)
مدیریت بیمه
ניהול תיירות קורס הכשרה
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
יסודות של יזמות
دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید
קורסי אנגלית עסקית באנגלית עסקית 1
אסטרטגיות שיווק בקורס