@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

بنگاه اقتصادی:

درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.

رویدادهای اقتصادی או مالی:

وقایعی ھستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائھ خدمات با فعالیت ھایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.

מינים واحدهای اقتصادی:

مؤسسات جدا و مستقلی ھستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.

واحدھای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:

١- واحدھای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه های از این واحدھا می باشد.

٢- واحدھای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی ھای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی

اعضای آن از طریق خریداری، کمک و ھمکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتھای تعاونی.

٣- واحدھای خصوصی: این واحدھا به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاھھا.

واحدھای اقتصادی از نظر ھدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:

١- واحدھای انتفاعی: ھر واحد اقتصادی که با ھدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.

٢- واحدھای غیر انتفاعی: ھر واحدی را که ھدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

 

واحدھای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

١- واحدھای خدماتی: واحدھایی ھستند کھ خدماتی به مشتریان ارایه می کنند و معمولاً در قبال ارایه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکھا و ھتلھا.

٢- واحدھای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ھا و کالاھا اشتغال دارند. مانند فروشگاھھا.

٣- واحدھای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاھای اقتصادی می پردازند. واحدھای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:

١- واحدھای انفرادی: مالکیت آنھا به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاھھا، مغازه ھا.

٢- واحدھای غیر انفرادی: افراد، سرمایه ھای کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدھای بزرگتری را تشکیل می دھند. مانند شرکتھا.

دارائی ها :

منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارائی گویند .

دارائی ھای واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی ھای واحد اقتصادی

حقوق مالی اشخاص:

حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی ھای واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالک و حقوق مالی طلبکاران است .

بدهی :

حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارائی ھای یک واحد اقتصادی را بدهی گویند .

سرمایه :

حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارائی ھای یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند .

معادله حسابداری

دارائی = بدهی + سرمایه

מינים دارائی :

١ -نقد و بانک: از مهمترین دارائی ھای واحد اقتصادی کھ برای خرید کالاھا و پرداخت بدھی ھا مورد استفاده قرار می گیرد .

٢ -حساب ھای دریافتنی: واحدھای اقتصادی در قبال ارایه یا فروش دارائی به طور نسیه از دیگران طلبکار می شوند. این قبیل دارائی ھا را حساب ھای دریافتنی گویند .

٣ -ملزومات: شامل کالاھا و اجناسی است کھ در جریان فعالیت ھای واحد اقتصادی خریداری و به مصرف می رسد .

מינים بدهی ها :

١ -حساب ھای پرداختی: این نوع بدهی در ازای خرید نسیه دارائی یا خدمات از دیگران ایجاد میشود .

٢ -وام پرداختی: این نوع بدھی در ازای دریافت وام از مؤسسات اعتباری نظیر بانکھا ایجاد می شود .

اهمیت معادله حسابداری

حسابداران برای اینکه رویدادھای مالی مربوط بھ یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند؛ باید:

١ -رویدادھای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی را شناسائی کنند .

٢ -میزان تأثیر ھر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند .

ترازنامه :

صورتحسابی است که دارائی ھا و بدھی ھا و سرمایه های مالک یک واحد اقتصادی را، در یک تاریخمعین نشان می دهد معمولاً در تهیه تراز نامه باید به نکات زیر توجه کرد :

נכסים حسابداری

١ -نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زیر است : אלף) نام واحد اقتصادی ب) نام گزارش یا صورتحساب مالی

C) تاریخ گزارش

٢ -واحد اندازه گیری: واحد اندازه گیری رویدادھای مالی، پولی رایج ھر کشور است .

٣ -طرفین ترازنامه: در سمت راست ترازنامه دارائی ھا و در سمت چپ بدهی ھا و سرمایه مالک نوشته می شود .

۴ -ترتیب نوشتن دارائی ھا: در ترازنامه دارائی ھا به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند .

۵ -ترتیب نوشتن بدھی ھا: بدھی ھای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .

۶ -موازنه: ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارائی ھا و جمع بدهیھا و سرمایه مالک توازن وجود دارد .

حساب:

به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارائی خاص، یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یک دوره زمانی رخ می دھد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.

برای اینکه امکان دسترسی به اطلاعات موجود در حساب ھا آسانتر شود، همه حساب ھای مربوط به یک واحد اقتصادی در یک دفتر خاص به نام دفتر کل نگهداری می شود.

הרשמה رویدادھای مالی ב حسابها:

برای اینکه اثر ھر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری نشان دھیم از شکل حسابT که دارای سه قسمت استفاده می کنیم،:

١- عنوان حساب

٢- سمت راست یا بدهکار

٣- سمت چپ یا بستانکار

عنوان حساب

بدھکار بستانکار

כלל הרשמה افزایش ו - کاھش ב حسابها:

افزایش ھر دارائی در سمت راست (بدھکار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.

کاھش ھر دارائی در سمت چپ (بستانکار) حساب آن دارائی، ثبت می شود.

مانده گیری حساب ها:

مانده گیری حساب ھا:

نخست، ارقام بدهکار و ارقام بستانکار را جداگانه جمع زده، زیر ھر ستون یادداشت و سپس جمع طرف کوچکتر را از جمع طرف بزرگتر کسر می کنیم؛ به حاصل این تفریق« مانده حساب » گویند.

 

اسناد و مدارک مثبته: « اسناد مثبته » ، به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص داردمانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و ….. اسناد مثبته گویند.

سند حسابداری: برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته میشود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

 

دفاتر حسابداری:

کلیه رویدادھا در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیررسمی یا کمکی، که شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.

دفتر روزنامه عمومی: دفتری است که کلیه معاملات و رویدادھای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.

دفتر کل: عبارت است از مجموعه حساب ھایی که برای ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. نوشتن دفتر کل بعد از رویدادھای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.

دفتر معین: حساب ھای معین، مجموعه حساب ھای کمکی یا مکمل برخی از حساب ھای دفتر کل ھستند

تراز آزمایشی حساب ھای دفتر کل: فهرستی از نام و مانده کلیه حساب ھای دفتر کل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب ھای دفتر کل گویند، که معمولاً در پایان ھر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنھا مراحل زیر انجام می شود.

١- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش

٢- نوشتن نام و مانده حساب ھای دفتر کل

٣- محاسبه جمع ستون بدھکار و ستون بستانکار

4- کشیدن دو خط موازی زیر ستون ھای جمع به منزله اتمام کار تهیه تراز آزمایشی است.

درآمد:

مبالغی که بابت ارایه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواھد شد « درآمد » نام دارد.

درآمد موجب افزایش سرمایه و به ھنگام افزایش بستانکار می گردد و مانده این حساب بستانکار خواھد شد.

درآمد مؤسسات خدماتی به صورت نقد یا نسیه کسب می شود.

-ارایه خدمات به صورت نقد:

چنانچه در زمان ارایه خدمات به مشتریان وجه آن نقداً دریافت شود در این صورت در معادله حسابداری ازیک سو دارائی ھای مؤسسه و از سوی دیگر سرمایه مالک مؤسسه افزایش می یابد

ارایه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):

چنانچه یک مؤسسه خدماتی برای مشتریان خود انجام دھد و وجه آن را بلافاصله دریافت نکند، در اینصورت مشتری متعهد می شود حق الزحمه این خدمات را در آینده بپردازد.

تحقق درآمدھای غیر نقدی از یک سو موجب افزایش دارائی ھا (حساب ھای دریافتنی) و از سوی دیگرموجب افزایش سرمایه در معادله می گردد.

ھزینه: مخارجی که یک مؤسسه برای ارایه خدمات به مشتریان و کسب درآمد متحمل می شود ھزینه نام دارد. ھزینه موجب کاھش سرمایه می گردد.

صورتحساب سود و زیان:چگونگی و نتیجه فعالیت ھای یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان می دھد.

ھزینهھا – درآمدھا = سود (زیان) خالص

سود خالص <— ھزینه ھا < درآمدھا

زیان خاص <— ھزینه ھا > درآمدھا

صورتحساب سود و زیان مؤسسه خدماتی از چهار بخش تشکیل شده است:

١- عنوان: در این بخش اطلاعات مربوط به نام مؤسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج می گردد.

٢- درآمدھا: درآمدھای دوره مالی به تفکیک نوع نوشته و سپس جمع درآمدھا محاسبه می گردد.

٣- ھزینهھا: ھزینهھای دوره مالی به تفکیک نوع ھزینه نوشته و سپس جمع ھزینه ھا محاسبه می گردد.

4- سود و زیان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدھا و جمع ھزینه ھا تحت عنوان سود خالص نوشته می شود.

سرمایه گذاری مجدد و برداشت – اصلاح حساب ھا سرمایه گذاری مجدد:

به مفھوم آن است که: بانک یا مؤسسه پس از تأسیس مؤسسه و سرمایه گذاری اولیه در آن، دارائی ھای دیگری در اختیار مؤسسه قرار دھد. که آن موجب افزایش دارائی ھا و سرمایه مالک می گردد.

برداشت:

مالک مؤسسه به منظور رفع نیازھای خود مقداری از دارائی ھای مؤسسه را برای استفاده شخصی بر می دارد می گویند. برداشت از یک طرف باعث کاھش سرمایه مالک در مؤسسه و از « برداشت » به این رویداد مالی طرف دیگر باعث کاھش دارائی ھای مؤسسه می شود.

 

صورتحساب سرمایه:صورتحسابی است که تغییرات سرمایه یک مؤسسه را طی یک دوره مالی نشان می دھد.

چرخه حسابداری:عملیات حسابداری شامل، یک سری مراحل پیاپی است که در ھر دوره مالی تکرار می شوند و به مجموعه آنها « چرخه حسابداری »گفته می شود. که شامل مراحل زیر است:

١- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی

٢- تجزیه و تحلیل رویدادھای مالی و تنظیم سند حسابداری

٣- ثبت رویدادھای مالی در دفتر روزنامه

4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

5- تھیه تراز آزمایشی

6- اطلاع حساب ھای دفتر کل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)

٧- تھیه تراز آزمایشی اصلاح شده

٨- بستن حساب ھای موقت (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)

٩- تھیه صورت ھای مالی

١٠ – تھیه تراز آزمایشی اختتامی

– ضرورت اصلاح حسابھا:

ھدف کلی از تھیه اطلاعات مالی کمک به استفاده کنندگان مختلف برای قضاوت و تصمیم گیری اقتصادی است.این ھدف زمانی به دست می آید که اطلاعات مالی تھیه شده به ھنگام، واقعی و درست باشد.

برای شناخت چگونگی اصلاح حساب ھا لازم است با چند مفھوم اساسی در حسابداری آشنا شویم:

١- روش نقدی: در این روش درآمدھا و ھزینه ھا در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی و ثبت می شوند. اگر روش نقدی مورد استفاده قرار گیرد، سود خالص یک دوره مالی برابر است با وجوه نقد دریافتی بابت درآمدھا منھای وجوه نقد پرداختی بابت ھزینه ھا.

٢- روش تعھدی: درآمدھا به ھنگام تحقق و ھزینھ ھا در زمان وقوع، شناسائی و در دفاتر ثبت می شوند؛ ھر چند وجه نقدی بابت درآمدھا و ھزینه ھا دریافت و پرداخت نشده باشد.

הרשמה ھای اصلاحی:

اگر برخی درآمدھا یا ھزینه ھای دوره در حساب ھا ثبت نشده باشد ابتدا آنھا را شناسایی و سپس از طریق ثبت ھای مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل حساب ھا اصلاح می شوند که به آنھا ثبت ھای اصلاحی گفته می شود. انواع ثبت ھای اصلاحی به شرح زیر است:

١- اصلاح پیش پرداخت ھزینه:

عبارت است از مبالغی که بابت دریافت خدمات در آینده پرداخت می شود. مانند پیش پرداخت اجاره.

٢- اصلاح حساب ملزومات:

تمام اجناس مصرفی که برای استفاده در جریان عملیات یک مؤسسه خریداری می شود در حساب ملزومات ثبت می گردد. مانند تمبر و پاکت پستی.

٣- اصلاح حساب پیش دریافت درآمد:

مؤسسات قبل از ارائه خدمات به مشتریان، وجوھی را از این بابت دریافت می کنند. این وجوه را نمی توان جزو درآمدھای مؤسسه قلمداد نمود زیرا ھنوز خدمتی به مشتری ارائه نشده است. چنین مبالغی در پیش دریافت درآمد ثبت می شود.

4- ثبت ھزینه ھا و درآمدھای ثبت نشده:

ممکن است در پایان دوره مالی برخی از ھزینه ھا و درآمدھا در حساب ھا ثبت نشده باشد. برای ثبت ھزینھ های ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب ھزینھ مربوط، بدھکار و در مقابل در حساب بدھی،بستانکار می گردد. تراز آزمایشی اصلاح شده:

عبارت است از فھرست مانده حساب ھای دفتر کل پس از انجام ثبت ھای اصلاحی.

حساب ھای دفتر کل را می توان از لحاظ ارتباط با صورت ھای مالی به دو دسته تقسیم کرد:

١- حساب ھای دائمی:حساب ھایی ھستند که مانده ی آنھا در پایان دوره مالی به دوره ی بعد منتقل می شود. مانند نقد و بانک.

٢- حساب ھای موقت:حساب ھایی ھستند که مانده ی آنھا از یک دوره مالی به دوره بعد انتقال نمی یابد. כמו: حساب ھای درآمد.

 

بستن حساب ھای موقت:بستن حساب ھای موقت یعنی صفر کردن مانده ی آنھا در پایان دوره مالی که شامل ۴ مرحله است:

١- بستن حسابھای درآمد: ھر یک از حساب ھای درآمد که دارای مانده بستانکار می باشند بدھکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابھای درآمد بستانکار می گردد.

٢- بستن حساب ھای ھزینه : ھر یک از حساب ھای درآمد کھ دارای مانده بدھکار می باشند، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حساب ھای ھزینه بدھکار می گردد.

٣- بستن حساب خلاصه سود و زیان: مانده حساب ھای خلاصه سود و زیان نشان دھنده سود و زیان خالص دوره مالی است. اگر این مانده بستانکار باشد نشان دھنده سود خالص است و بالعکس.

4- بستن حساب برداشت: حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدھکار و حساب برداشت به ھمین مبلغ بستانکار می گردد.

تراز آزمایشی اختتامی:

عبارت است از فھرست مانده حساب ھای دایمی پس از بستن حساب ھای موقت یک واحد اقتصادی است که به منظور کسب سود، به خرید و فروش کالا می پردازد.

Print Friendly

مقاله آموزشی حسابداری על ידי 55 משתמש שאושרו מדורג 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

הכשרת AutoCAD
קורסי אנגלית עסקית באנגלית עסקית 1
ניהול תיירות קורס הכשרה
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
רשת גולף
יסודות של יזמות
אימון מומחה כדי לשמור על חיות מחמד
אימון חאג '
אסטרטגיות שיווק בקורס