@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه قرارداد فروش اقساطی از بانک

پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره مورخ تنظیمی بانک کلیه حقوق سهم الشرکه خود ناشی از قسمتی از / تمام : قرارداد مذکور را
به : (نامبرده در ذیل ) صلح و واگذار نمود که بنا به تقاضای نامبرده و موافقت بانک قراردادی در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قرارداد مرقوم بین امضا کنندگان ذیل :

אלף :

ساکن :

که از این به بعد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و :

ב ..: بانک مقیم :

با نمایندگی دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفی نامه شماره صادره از که از این پس اختصاراً بانک نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد می گردد و طرفین ملزم به انجام تعهدات آن به شرح آتی می باشند :

ماده ۱- بدهکار با امضای این قرارداد قبول نمود و متعهد گردید مبلغ ریال بدهی مربوط را در قسط متوالی ماهانه از قرار تعداد قسط متوالی و مساوی و به قرار قطعی مبلغ ریال و یک قسط آخر به مبلغ ریال که سررسید بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه که از قسط و یا سایر هزینه های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی ،باقی مانده باشد ، یکجا به بانک بپردازد.

ماده ۲-در صورت تاخیر بدهکار پرداخت هر یک از اقساط ، مبلغی به ماخذ ۱۲% (دوازده درصد )در سال بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش معمول بانک ، محاسبه و وصول می گردد .

ماده ۳- بدهکار به منظور توثیق و تامین بدهی مذکور در ماده یک این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد شش دانگ ملک مذکور در ماده ۱۳ این قرارداد را در رهن بانک ، قرارداده و بانک پس از تصرف موقت مورد رهن ، مجدداً آن را تحویل بدهکار داد تا در مدت قرارداد ، به طور امانی از آن استیفاء منفعت نماید و بدهکار اقرار به تصرف مورد رهن نمود.

ماده ۴- تمامی مورد رهن تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود ، حق استفاده از تمامی مورد رهن را طبق قانون دارد.

ماده ۵- بدهکار مکلف و موظف است که از مورد رهن فقط به منظور محل سکونت خود و اعضاء تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید نماید و بدهکار موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

ماده ۶- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک ، در مورد رهن تغییر ایجاد نماید .

ماده ۷- بدهکار حق ندارد تا پایان مدت قرارداد تا بازپرداخت کلیه دیون خود ، هیچ یک از حقوق خود را نسبت به مورد رهن برای دیگری ایجاد حق نماید.

ماده ۸- هرگونه افزایشی در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثیقه بانک بوده و تاثیر در اقدامات اجرایی نخواهد داشت.

ماده ۹- بدهکار مکلف است مورد رهن را در قبال خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان تا تاریخ امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید ، در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه بدهکار بیمه نموده و هزینه پرداختی را به حساب وی منظور نماید و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید.

ماده ۱۰- بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از موسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیبی که صلاح بداند ، بیمه عمر نموده و حق بیمه را مقسطاً یا به هر ترتیب که صلاح بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۱۱- بدهکار با امضاء این قرارداد ، کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۲- چنانچه بدهکار بر خلاف هر یک از شروط و مواد این قرارداد رفتار نماید و یا در پرداخت هر یک از اقساط تاخیر کند ، کلیه بدهی وی ناشی از این قرارداد تبدیل به دین حال گردیده و بدهکار با امضای این قرارداد قبول نمود که مبلغی به ماخذ ۱۲% در سال نسبت به اصل بدهی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد و بانک می تواند مطالبات خود را از طریق صدور اجراییه استیفاء و وصول نماید .

تشخیص بانک در خصوص تخلف بدهکار از ایفای تعهدات و شروط مندرج در این قرارداد و اعلام میزان بدهی بدهکار معتبر بوده و جهت صدور اجراییه کافی می باشد و بدهکار حق هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۳- مورد رهن عبارت است از :

ماده ۱۴- با تنظیم و امضاء این سند بالطبیعه سند قرارداد مشارکت مدنی اولی الذکر ملغی اثر بوده و از مورد رهن آن فک رهن می گردد.

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران

2- گواهی پایان ساختمان شماره شهرداری منطقه تهران

تاریخ :

محل امضاء:

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
הכשרת מומחה לגידול ירקות
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
ניהול תיירות קורס הכשרה
ניהול השקעות קורס הכשרה במלאי
دوره آموزشی تعمیرات لپ تاپ
תכנית לימודים, שיטות הוראה וטכניקות
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
רשת גולף