@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

واگذاري

آموزش مجازی مدیریت بحران

1- Positive and negative effects of the crisis, crisis and disaster management organizations

...احثي از آن ترجمه و در سطح صنعت به رايگان توزيع شده است. سيستم آموزشي اين شرکت نيز با صرف هزينه لازم، کليه مهارتهاي موردنياز براي مشارکت هاي حرفه اي رقابتي با جهان در منطقه را طراحي و با صرف وقت لازم به مديران و کارشناسان ارائه مي کند. مسلماً فوايدي که از اين صرف هزينه و وقت نصيب يک شــرکت پيشروي معماري مي شود، در کوتاه مدت نخواهد بود. اما نقش مديريت دانايي در پيشگيري از بحران قريب الوقوع واگذاري معماري هاي حساس به شرکتهاي خارجي مخصوصاً پس از زلزله بم را در اين تصميم گيري مي بينيم. ازجمله کارگاههاي آموزشي طراحي شده در مجموعه آموزشهاي اين شرکت مي توان از مديريت خويشتن، مديريت مناسبات سازنده، کارتيمي، مديريت بحران (به طور خاص براي فعاليتهاي تونل مترو) مديريت پروژه و کنترل پروژه نام برد. شايد به نظر برسد اين کاري است که اکثر شرکتها مي کنند. بله اکثرشرکتها آموزش ديده اند ولي هدفمند و پيشگيرانه بودن آموزشها براي بحرانهاي اجت...


درباره ي استراتژي‌هاي بازاريابي در چرخه عمر محصول

2- About marketing strategies on product life cycle

... به مثابه دوشيدن گاو شيرده قبل از بريدن سر آن است، يعني آخرين سودهايي كه مي توان از آن كسب كرد، ‌برداشت شود. 2- استراتژي خروج از صنعت: در صورت كاهش غير قابل توجيه ميزان فروش و پس از اجراي استراتژي برداشت مي توان از آن صنعت خارج شد پيش از آنكه ضررهاي برگشت كالا و انبارداري و خريد مواد اوليه اضافي باعش ورشكستگي سازمان شود. يكي از راهكارهاي مناسب براي خروج صنعت واگذاري امتياز توليد (License) مي باشد كه در صورت خوش نام بودن توليد كننده اين رهيافت مي تواند براي خروج از آن صنعت مناسب ارزيابي گردد. البته براي خروج از صنعت دو مانع اساسي وجود دارد: اول بالا بودن ميزان دارايي هاي ثابت كه فروش آن به غير، مشكل يا زمان‌بر باشد كه اين باعث از دست دادن فرصت خروج مي گردد و دوم وابستگي قسمتهاي مختلف سازمان به آن صنعت، ‌كه در صورت خروج از آن صنعت كل سازمان منحل مي‌گردد، و اين به معناي عقيم ماندن سازمان است. 3-...


حسابداری مؤسسات خدماتی

3- حسابداری مؤسسات خدماتی

...>از ريالي‌ و ارزي‌ جريـان‌ وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ يـا كاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد فعاليتهاي‌ عملياتي‌‌: عبارت ‌از فعاليتهاي اصلي‌ و مستمر مولد درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ است‌. فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌‌: عبارت‌ است‌ از تحصيل‌ يا واگذاري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و داراييهاي‌ نامشهود و نيز پرداخت‌ و وصول‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاري‌ غير از كاركنان‌ .فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌: عبارت‌ از فعاليتهايي‌ است‌ كه‌ منجر به‌ تغييرات‌ در ميزان‌ و تركيب‌ سرمايه‌ و استقراضهاي‌ واحد تجاري‌ (بجز اضافه‌ برداشتهاي‌ منظور شده‌ در محاسبه‌ وجه نقد)، گردد. جريانهاي...


مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

4- مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

...ره ميشود: نحوه تشكيل تيم هاي كاري: تشكيل، بخشي ضروري از فرآيند توانمند سازي است. يك مانع اصلي در تشكيل تيم،مفاومت از جانب سرپرستها است. سرپرستها در تشكيل مؤثر تيم نقشي كليدي ايفاد ميكنند وبدون حمايت آنها، اين امر شكست خواهد خورد. دلايل اصلي عدم حمايت سرپرستها از توانمند سازي تيمها به شرح زير است: ○ بي ميلي از واگذاري قدرت ○ داشتن تصورات پيش انگاشته در مورد زير دستها ○ نياز به جا انداختن يك الگوي مناسب ○ حساسيت نسبت به شغل ○ اين كه سرپرست فكر ميكند: من ميتوانم آن را بهتر انجام دهم. ○ ترس از بي اعتبار جلوه كردن ○ اين كه سرپرست فكر ميكند: نهايتاً من بايد پاسخ گو باشم. يك «تيم» بدين شكل تعريف ميشود: گروهي از افراد كه براي دستيابي به اهداف و مقاصدمشترك، با هم كار مي كنند. تيمها به خاطرتأكيدي ...


مقاله مدیریت اداری

5- مقاله مدیریت اداری

...ري از مديران كشور در همين فضاي دشوار به تغيير و كاميابي نايل شده اند. پيش از هر چيز تلاش كنيد زيردستان و همكارانتان پذيراي شما در اين سمت باشند و شما را شايسته اين مسئوليت بدانند. اگر چنين است، بكوشيد اعتبار اجتماعي خويش را تقويت نماييد و اگر چنين نيست به خود مهلت دهيد تا با اجراي دقيق گام هاي بعدي به جايگاه واقعي خود نزديك تر شويد. پس از اين مهلت، درباره ادامه حضور خود در سمت فعلي يا واگذاري آن به فردي شايسته تر تصميم بگيريد. شايد اين تصميمِ دشوار براي آينده شما بهتر باشد. به اين گفته جان پي كاتر، استاد دانشگاههاروارد باور داشته باشيد كه مي‌گويد: رهبريِ تغيير اغلب با يك يا دو نفر در سازمان آغاز ميشود اما حتي در كوچكترين سازمانها نيز با گذشت زمان، بر تعداد آن افزوده خواهد شد. بنابراين بكوشيد شمار بيشتري از اعضاي سازمان را به تلاش در مسير تغيير و مديريت اثربخش دانش برانگيزيد....


نمونه قرارداد حمل و نقل

6- نمونه قرارداد حمل و نقل

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ في مابين به نمايندگي به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره مورخ به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت شماره شناسنامه / ثبت صادره از / ثبت شده در به نمايندگي كه طبق آگهي شماره روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد . ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از حمل كليه محصولات مندرج در حواله هاي واگذاري توسط ارسال كننده ...


قرارداد قرض الحسنه از بانك

7- قرارداد قرض الحسنه از بانك

...ه موجب قرارداد و بانك نيز مورد رهن را پس از تصرف موقتي به موجب اين قرارداد را به راهن ، قرض گيرنده سپرده ، تا مورد استفاده قرار دهد / Do . مورد رهن به شرح آتي خواهد بود و منافع آن قبلاً به كسي واگذار نشده است. ماده 8- قرض گيرنده / راهن قبل از تصفيه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد به تائيد بانك و فك رهن از طرف بانك بدون موافقت قبلي و كتبي بانك حق انتقال يا واگذاري با حق استرداد يا هر نوع حقي از حقوقي خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن و يا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان كه باشد اعم از قطعي و شرطي و رهني و صلح حقوق و اقرار و كالت و وصايت و اجاره و به طور كلي هر معامله يا هر يا عمل و اقدامي نسبت به انتقال يا واگذاري عين يا منافع مورد رهن نسبت به اصل يا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتيكه در مورد رهن هر ساختمان يا بنا يا تاسيسات ديگر نيز احداث شود كلاً و بدون استثناء رهينه بانك محسوب مي...


نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک

8- نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک

... دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ........................................................ ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد . 8-5- مستاجر نمي تواند / مي تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستاجر حق واگذاري ورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود . 9-5- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستاجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود . 10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / Elevator / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است ...


نمونه وكالت املاك واگذاري بااجاره به شرط تمليك

9- نمونه وكالت املاك واگذاري بااجاره به شرط تمليك

وكالت املاك واگذاري بااجاره به شرط تمليك موکل : Mr. / خانم ................... فرزند : ................... بشناسنامه شماره ...................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره ملی ............................................. ساکن ............................... ..................... ......... .................... ...................................................... وکیل : Mr. / خانم ................... فرزند : .................... بشناسنامه شماره ....................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره ملی ............................................. ساکن ..... ......................... .............................. ........................................................................... مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و مراجع قضائی و تالی و عالی و انتظامی و اداری و...


نمونه قرارداد مشاركت مدني

10- نمونه قرارداد مشاركت مدني

...ند(9) ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي، مالي و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد. ماده14- عامل حق هيچ گونه اعمال خدشه، تراشيدگي، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورتحسابهاي موجوديها و ترازنامه عمليات تنظيمي ندارد. ماده15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد. ماده16- قبل از بستن حساب ها و ترازنامه عمليات، عامل مكلف است معادل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عملكرد همان سال ذخيره كرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تشخيص مالك پرداخت نمايد.


قرارداد مشاركت مدني خصوصي

11- قرارداد مشاركت مدني خصوصي

... بند 10 همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي ،‌مالي ،‌و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد . ماده 14- عامل حق هيچ گونه عملا خدشه ،‌تراشيدگي ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب هاي موجودي ها و تراز نامه عمليات تنظيمي ندارد . ماده 15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل : نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي و يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد . ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عمليات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عم...


نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

12- نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

...عايت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانكار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار يا كاركنان و كارگران وي به عهده نخواهد داشت. ماده 15- حق واگذاري به غير : پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غير را ندارد و در صورتي كه عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد كه بعضي از كارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود . بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پيمانكار موظف است كارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به ه...


قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

13- قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

... بي اعتباري اضافات يا تغييراتي كه كتبي نشده است تمسك جويد . 3-25- بي اعتباري يك ماده از قرارداد موجب عدم اعتبار كل قرارداد نخواهد شد ، مگر آنكه چنين ماده اي خيلي اساسي تلقي گردد ، بدين معنا كه ماده مذكور از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اگر طرفين يا طرفي كه ماده مورد بحث به نفع او وضع شده است مي دانست كه اين ماده بي اعتبار است قرارداد را منعقد نمي نمود . ماده 26-ممنوعيت واگذاري 1-26 قرارداد حاضر نمي تواند بدون توافق كتبي قبلي طرفين آن واگذار گردد . 2-26- چنانچه بند الف ماده 21 قابل اعمال باشد و اگر نماينده با رضايت اعطا كننده نمايندگي طبق ماده 4-21 ج نمايندگي را واگذار نمايد در محاسبه غرامت شهرت تجاري نماينده جديد طبق ماده 21 فعاليت نماينده قديم نيز در نظر گرفته خواهد شد . اين امر صراحتاً مورد توافق است كه مبلغ پرداخت شده توسط نماينده جديد به نماينده قبلي در محاسبه غرامت در نظر گرفته نخوا...


قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

14- قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

...تبصره : وكالت مذكور در اين ماده وكالت تام بوده و شامل كليه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومي و خصوصي و ادارات دولتي و شهرداري ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و اخذ مدارك و اسناد لازم و صورت مجلس تفكيكي و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالي و غيره و امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمي خواهد وبد به نحوي كه در هيچ مورد احتياجي به حضور شريك نخواهد بود و بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غير ولو كراراً ، جزاً و كلاً دارد. ماده 18- نظر به اينكه هزينه احداث طرح موضوع اين قرارداد به شرح ماده 2 تعيين گرديده است لذا شريك قبول و تعهد نمود كليه هزينه هاي ديگر را كه علاوه بر مبلغ پيش بيني در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مزبور را به بانك صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود كه اولاً : سهم الشركه بانك تغييري نيابد و افزايش هزينه ها تاثيري در م...


نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک

15- نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک

... دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ........................................................ ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد . 8-5- مستاجر نمي تواند / مي تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستاجر حق واگذاري ورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود . 9-5- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستاجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود . 10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / Elevator / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است ...


نمونه قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

16- نمونه قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

...تبصره : وكالت مذكور در اين ماده وكالت تام بوده و شامل كليه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومي و خصوصي و ادارات دولتي و شهرداري ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و اخذ مدارك و اسناد لازم و صورت مجلس تفكيكي و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالي و غيره و امضاء ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمي خواهد وبد به نحوي كه در هيچ مورد احتياجي به حضور شريك نخواهد بود و بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غير ولو كراراً ، جزاً و كلاً دارد. ماده 18- نظر به اينكه هزينه احداث طرح موضوع اين قرارداد به شرح ماده 2 تعيين گرديده است لذا شريك قبول و تعهد نمود كليه هزينه هاي ديگر را كه علاوه بر مبلغ پيش بيني در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مزبور را به بانك صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود كه اولاً : سهم الشركه بانك تغييري نيابد و افزايش هزينه ها تاثيري در م...


نمونه قرارداد بيع زمين واگذاري مسكن و شهرسازي

17- نمونه قرارداد بيع زمين واگذاري مسكن و شهرسازي

بيع زمين واگذاري مسكن و شهرسازي فروشنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی .................... ...... به نمایندگی آقای / خانم ................. فرزند ...................... بشناسنامه شماره............... ...... صادره ....... ........... متولد ............... به شماره ملی .......................... طبق معرفی نامه شماره ..................... ................. خریدار : Mr. / خانم ..... ......................... فرزند .............. ...... بشناسنامه شماره ............. صادره ................... ....... متولد .................. به شماره ملی .................. ................................. ساکن ................ ...................... ..................... ........ مورد معامله : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ....................... متر مربع به پلاک و شماره ...................... واقع در بخش ....................... متخذ...


نمونه وكالت املاك واگذاري بااجاره به شرط تمليك

18- نمونه وكالت املاك واگذاري بااجاره به شرط تمليك

وكالت املاك واگذاري بااجاره به شرط تمليك موکل : Mr. / خانم ................... فرزند : ................... بشناسنامه شماره ...................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره ملی ............................................. ساکن ............................... ..................... ......... .................... ...................................................... وکیل : Mr. / خانم ................... فرزند : .................... بشناسنامه شماره ....................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره ملی ............................................. ساکن ..... ......................... .............................. ........................................................................... مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت...


نمونه وكالت واگذاري تلفن و برق

19- نمونه وكالت واگذاري تلفن و برق

وكالت واگذاري تلفن و برق موکل : Mr. / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ................................................. ............................................................ .......................... وکیل : Mr. / خانم : ..................................... فرزند .............. ................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................................. ......................... ............................................................ مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت های و برق و دیگر ادارات و مراجع ذیربط تحت هر عنوان و اسم جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی راجع به یک رشته تلفن – فیش ت...


نمونه وكالت واگذاري سرقفلي

20- نمونه وكالت واگذاري سرقفلي

وكالت واگذاري سرقفلي موکل : Mr. / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ................. ساکن .................................................. .............................................. وکیل : Mr. / خانم : ..................................... فرزند .............. ................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................................. ............. ........................................................................ مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه ششدانگ یکباب مغازه واقع در ...


نمونه وكالت واگذاري بخشي از ملك

21- نمونه وكالت واگذاري بخشي از ملك

وكالت واگذاري بخشي از ملك موکل : Mr. / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................................ .......................................................... وکیل : Mr. / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................... ....................... ................................ .............................. ......................... مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، دارائی ، شهرداری ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، آب و فاضلاب و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلی...


نمونه  قرارداد نگهداري، راهبري و تعمير بالابر يا آسانسور

22- نمونه قرارداد نگهداري، راهبري و تعمير بالابر يا آسانسور

...ف بين طرفين اين قرارداد، موضوع اختلاف از طريق مذاكره به صورت مسالمت آميز حل و فصل مي‌گردد و در غير اينصورت موضوع اختلاف به داوري آقا/خانم/شركت/ موسسه ...................................................... ارجاع و تصميم متخذه براي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود. در طول رسيدگي به اختلاف، پيمانكار مكلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به كار خود ادامه دهد. ماده 14 – ساير ضوابط : 1- پيمانكار حق واگذاري و انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به غير ندارد. در صورت تخلف، كارفرما مي‌تواند با فسخ قرارداد، خسارت وارده را از محل مطالبات و تضمين حسن اجراي تعهدات وصول نمايد. 2- ساعات انجام كار را كارفرما تعيين و پيمانكار مكلف به رعايت آن مي‌باشد. 3- پيمانكار متعهد و مسئول پاسخگوئي كليه حقوق مربوط به كارگران خود در قبال قانون كار و قوانين تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشد و كارفرما هيچ گونه تعهد...


نمونه قرارداد انجام خدمات

23- نمونه قرارداد انجام خدمات

... و به طور متوالي به كارفرما تسليم كند . 3- مجري متعهد مي گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند . 4- مجري متعهد مي گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد . 5- هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد . 6- مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد . 7- مجري متعهد مي گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد . مجري متعهد مي گردد ، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي شود ، تدوين نمايد. ماده 6- تعهدات كارفرما : 1- كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد . ...


نمونه  قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

24- نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

...عايت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانكار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار يا كاركنان و كارگران وي به عهده نخواهد داشت. ماده 15- حق واگذاري به غير : پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غير را ندارد و در صورتي كه عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد كه بعضي از كارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود . بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پيمانكار موظف است كارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به ه...


نمونه  وکالت جامع

25- نمونه وکالت جامع

...وري و تحويل كليه مدارك تحصيلي موكل و تسويه حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه هاي مربوطه و مراجعه به وزارت صنايع و ساير ارگان هاي تابعه و تقاضاي صدور موافقت اصولي و طي تمام تشريفات اداري و دادن طرح و اخذ موافقتنامه اصولي و دادن رسيد و سپردن هر گونه تعهد و نيز پس از دريافت كليه مفاصاحساب ها و مدارك مورد نياز از جمله گواهي بيمه و شهرداي و ثبت و وزارت صنايع و غيره و با حق انتقال و واگذاري كارخانجات متعلق به موكل با كليه اختيارات مصرحه در بالا حتي به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و ترتيب و كيفيت كه................. مصلحت بداند و نيز با حق مداخله و رسيدگي به كليه امور مربوط به ............... در شركت هايي كه .................... در آن ها سهيم مي باشد تحت هر اسم و عنوان كه باشند بر طبق اساسنامه شركت و مقررات قانوني و حضور در جلسات عادي فوق العاده مجامع عمومي و اتخاذ هر تصميمي ولو تصميم به انحلال شركت و قبول هر سمتي از جانب .................. و امضا ذيل كل...


قرارداد خريد خدمات آموزشي

26- قرارداد خريد خدمات آموزشي

...شي مورد نياز، اياب و ذهاب، بازديدازكارآموزان ازمراكز صنعتي و خدمات ارتباطي مانند اينترنت و ... به عهده مجري مي باشد . 11-5) مجري موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي قرارداد باشد و از طرف كارفرما يا ناظر وي به مجري اعلام شود حداكثر ظرف مدت 72 ساعت ترتيب اثرداده و نتيجه را كتباٌ به كارفرما يا ناظر قرارداد اعلام كند. 11-6) مجري حق واگذاري كاربه شخص يا مؤسسه ديگر را ندارد و موظف است رضايت كارفرما را در تمام مراحل كسب نمايد. 11-7) مجري متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت يك شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهيه و ارسال فهرست كارآموزان شركت كننده در دوره آموزشي به همراه فايل رايانه اي آن روي لوح فشرده با تأئيد ناظر كارفرما اقدام نمايد. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست كارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از يك دوازدهم دوره مورد تأئيد كارفرما نخواهد بود. 11-8) مجري مؤظف ا...


قرارداد اعطای نمایندگی

27- قرارداد اعطای نمایندگی

... دوم حق اعطاي نمايندگي به غير و يا فروش دستگاه در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول. 12- طرف دوم تنها مجاز است جهت خريد عصاره هاي مصرفي ، از طريق طرف اول اقدام نمايد و خريد عصاره از غير؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ي دستگاه هاي نصب شده توسط طرف دوم مي شود. 13 – شركت رايحه پردازان پيشتاز در طول مدت قرارداد حق واگذاري نمايندگي، به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر را ندارد. ماده 6-تسویه حساب: طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدي ظرف مدت 30 روز از طريق واريز به حساب شركت …………………….. و ارسال تصوير فيش واريزي به شماره فكس شركت ؛ مي باشد. ماده 7) وجه التزام و تضمين حسن انجام كار نماينده فروش يک فقره چك به مقدار ........................ ريال به شماره ي ........................................نزد بانك ............................ به تاريخ ..........................................


نمونه  قرارداد مشاوره و نظارت

28- نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

... تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد را که به تأييد کار فرما رسيده است ( پس از کسرکسورات قانوني ) دريافت مي نمايد . 6-2- در موارد ذيل کار فرما مي تواند قرارداد را فسخ كند: الف : تاخير غير موجه بيش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد . ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط مشاور . ج- واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما . - در موارد مذكور 20 درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وي كسر مي شود. ماده 7: قوه قهريه ( فورس ماژور ) در مورد تاخيرات ناشي از <b class="highlight">حوادث</b> قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش سوزي و جنگ ، مشاور از مسئوليت مبراست مشروط بر آن که اين گونه حوادث اولا" غير قابل پيش بيني بوده ، ثانيا" جلوگيري ويا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنين حالتي مشاور در اس...