@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

مدیریت تدارکات

مقاله آموزشی زنجیره تامین

1- مقاله آموزشی زنجیره تامین

...یی می توانند انجام دهند. آن ها مفاهیم نظیر وجود کیفیت در سطح جهانی و بهبود مستمر را درک می کنند. همه این موارد در صنعت خدمات نیز صدق می کند. اکنون در نتیجه ی افزایش سطح انتظارات مشتریان، مدیران عملیاتی در بخش ارائه خدمات ناگزیر هستند تمام توجه خود را بر اداره سیستمی متمرکز سازند که ارزش افزوده ایجاد کرده و برای انجام این کارها نیز باید از اصول مربوط به مدیریت زنجیره تامین استفاده کنند. مدیریت تدارکات انجمن مدیریت زنجیره ی تامین، مدیریت تهیه و توزیع کالا را به این شرح تعریف کرده است: فرآیند برنامه ریزی، اجرا، کنترل کارآیی، اثربخشی جریان هزینه ها، ذخیره سازی مواد اولیه، موجودی های در جریان، محصولات ساخته شده، و اطلاعات مربوط به روند حرکت کالا از ابتدا تا جایی که توسط مشری به مصرف می رسد جهت تطبیق یافتن با نیازهای مشتری. تعریف جدید دیگری وجود دارد که دربرگیرنده ی برنامه ریزی، مدیریت تمام فعالیت های مربوط به تامین منابع...