@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

شناخت عسل

عسل را چگونه بشناسیم؟

1- How do you know honey?

...ی شعله و... در مورد طبیعی بودن یا نبودن عسل قضاوت می کنند که هیچ کدام از این روش ها دقیق و مطمئن نیست. برخی از افرا خبره و با تجربه، عسل طبیعی را از نوع خاص شیرینی و طعم ویژه اش می شناسند و حتی نوع عسل را از نظر گیاه مورد مصرف زنبور تعیین می کنند زیرا هر گیاه مزه خاصی به عسل می دهد. باید توجه داشت که عسل مصنوعی بیشتر مزه شیرینی شکر می دهد تا مزه خالص عسل. در هر صورت ما هیچ یک از این راهها را برای شناخت عسل طبیعی توصیه نمی کنیم. با توجه به مواد بسیار زیاد تشکیل دهنده عسل، تشخیص خلوص آن به آسانی ممکن نیست و حتما باید از آزمایشگاه های معتبر کمک گرفت. عسل موجود در بازار غالبا چند گل هستند و به ندرت عسل تک گل که از یک نوع گل مشخصی است، می توان یافت. در هر صورت عسل موجود در بازار یکی از حالات زیر است : • عسل مایع صاف شده ( شهد ): این عسل به وسیله دستگاهی به نام اکستراکتور، از قاب ( شان عسل ) خارج شده ، صاف ...