@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سیستم آموزشی پروژه محور

آئین نامه آموزشی بنیاد

1- Bylaws Educational Foundation

...الی طبقه بندی میشوند. ماده ۱۶: دوره های کلاس محور در دوره های کلاس محور ارزشیابی دوره بر اساس نمره کسب شده در آزمون پایانی انجام شده و به صورت زیر رتبه ها طبقه بندی می شود: نمره ۰-۱۲: ضعیف نمره ۱۲-۱۴: متوسط نمره ۱۴-۱۶: خوب نمره ۱۶-۲۰: عالی ماده ۱۷: در سیستم آموزشی پروژه محور در صورتی که دانش پژوه در ارزیابی امتیاز ضعیف را کسب نماید می تواند بدون هزینه و تا ۳ بار اقدام به ارائه مجدد پروژه پایان دوره نماید. ماده ۱۸: Note 4: در صورت کسب امتیاز ضعیف در هر ۴ پروژه ارائه شده، دانش پژوه موظف به شرکت مجدد در دوره آموزشی و پرداخت هزینه کامل دوره می باشد. Article 19: در سیستم آموزشی کلاس محور در صورتی که دانش پژوه در ارزیابی امتیاز ضعیف را کسب نماید می تواند با پر...