@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Type professional training

3002

1- Type professional training

Typing 180 Letters in a minute you might be a dream, but need to know if typing skills 10 You can learn digital more rapidly than 5 Nmayydtayp against other users typing the 180 Letters in a minute you might be a dream, but need to know if typing skills 10 You can learn digital more rapidly than 5 برابر سایر كاربران عادی تایپ نمایید و با این مقدار حروف در دقیقه متون خود را تایپ كنید. این مهارت را میتوان بسیار گرانبها دانست چرا كه در دنیایی كه با سرعت رو به مجازی سازی میرود داشتن چنین توانمندهایی بسیار با ارزش است. تایپ 10 انگشتی یك مهارت است كه با اندكی تمرین و ممارست میتوانید به آن دست یابید. در این ترفند قصد داریم چندین روش گوناگون كه باعث ایجاد یك روند رو به رشد برای فراگیری تایپ 10 انگشتی میشود را برای شما بازگو نماییم. ...