@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

برنامه ریزی منابع انسانی

تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی

1- Impact of information technology on organizational value chain

...ا به وجود آمد. در دهه 1990 سیستم های ERP برای رفع معضل عدم یکپارچگی سیستم ها و بهره برداری از مزیت یکپارچگی به وجود آمدند. Moreover, with the development of network facilities, inter-organizational systems (IOS) , Electronic exchanges (EDI) And at the end of e-business (E-BUSINESS) Growth was Tsvh. (Form 2) Using the integrated value chain model, we extended the applications of information technology in organizations. (Form 3) برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟ سیستم های اطلاعاتی که در دهه های گذشته مورداستفاده قرار می گرفت دارای ضعف و یا عدم برخورداری از مزیتی بودند که همان یکپارچگی سیستم ها است. همان طور که در زنجیره ارزش سازمان مشاهده کردیم فعالیتهای درون سازمان در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. این ارتباط سبب می شود برای برنامه ریزی هریک از این فعالیتها در زنجیره ارزش نیازمند اطلاعاتی از سایر حوزه های کارکردی باشیم. از این رو یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سبب ت...


مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

2- مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

...از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. مقوله‌ای كه به قول جیمز واكر در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری است كه به طور مستقیم اهداف و استراتژی‌های سازمانی را به اهداف و برنامه‌های منابع انسانی مورد نظر متصل می‌سازد. در حقیقت؛ روند تغییرات و دگر‌گونی‌های تكنولوژیك، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان‌ها موجب نگرش جدید علم مدیریت به مقوله برنامه ریزی منابع انسانی شده است. امری كه غفلت از آن می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد. و حیات مستمر آن را در محیط پرتلاطم امروزی دچاره مخاطره نماید. دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییر و تحول در نیروی انسانی، ریشه تمام موفقیت-های سازمان ها است. بدیهی است اگر در مدیریت منابع انسانی تغییری حاصل نشود، سازمان محکوم به فنای است. پس برنامه‌ریزی در راستای توسعه منابع انسانی و طراحی برنامه‌های کارآمد ...