@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Halal standard

آموزش مجازی دریافت نشان حلال

1- Receive training solvent

... ، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن از جمله اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی و ترکیبات کمک فراوری کننده باشد. ت- Raw materials, food additives and production methods so that they may lead to changes in the nutrient is Hlyt. As a result boil until wine evaporates, about two-thirds of it is prohibited.. کلیه الزامات و ویژگی های مندرج در استاندارد حلال، به منظور کاربرد در کلیه مراجع قانونی کشور که مرتبط با زنجیره غذایی هستند در نظر گرفته شده است...