@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ارزش افزوده اقتصادی

مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

1- مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

... ب) یک دارایی داخلی بوده و ارزش صاحبان سهام[30] را افزایش می‌Will. ج) صرفه[31] زیادی برای ادغام[32] و اکتساب[33] ایجاد می کند. البته دلایلی نیز برای دارایی لحاظ نکردن نامهای تجاری وجود داردکه عبارتند از(Ibid,1991): الف) بدلیل افزایش میزان داراییهای شرکت، نرخ بازگشت داراییها کاهش پیدا می کند. ب) شرکت‌هایی که روش ارزش افزوده اقتصادی[34] را اتخاذ کردهاند، مخارج سرمایهای را در مقابل میزان دارایی افزایش می دهند. لذا ارزش گذاری نام تجاری تا زمانی که روشقابل قبولی را با توجه به این مطلب بتوان پیدا کرد منتفی می گردد. روش‌های ارزشگذاری مفهوم ارزش برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و یک مفهوم عینی نیست. لذا روش ارزشگذاری مورد استفاده باتوجه به هدف ارزشگذاری متفاوت است. ونیز هدف از ارزشگذاری، بو...