حتی اگر به فیزیک و نظریه های علمی علاقه مند نباشید، حتما نام استیون هاوکینگ را شنیده اید. مشهورترین دانشمند زنده ی جهان که با وجود معلولیت جسمی، مفاهیم پیچیده ی فیزیک را رمزگشایی کرده و در دسترس دیگران قرار داده است.فیزیکدان بزرگ انگلیسی، استیون هاوکینگ هشتم ژانویه سال ۱۹۴۲ مصادف با سیصدمین سالگرد مرگ گالیله به دنیا آمد. سا٠"U ‡ است U © U ‡ ÙÛŒ ou ‡ بی٠... Ø§Ø ± ÛŒ ALS ou † Ø§Ø ± Ø'د٠‡ U U Ù,Ø · o ا است٠اد٠‡ از ØªÚ © U † uu "ÙÚ~ÛŒ U ‡ ای Ù¾ÛŒØ'Ø ± U ت٠‡ U ... ÛŒ تÙا٠† o با o ÛŒÚ¯Ø ± ا٠† Ø§Ø ± ØªØ¨Ø§Ø · OO ± Ù,Ø ± Ø§Ø ± U © U † د، ا٠... ا U ... غز U © U † Ø¬Ú © ا٠ا٠OO ± U † اتÙا٠† ÛŒ U † ÛŒØ ± U ‡ Ø'د٠‡ است. پزØ'Ú © ا٠† سا٠"ا٠† u ‡ ا Ù¾ÛŒØ'ØŒ ØªØ¸Ø§Ø ± u ... Ø ± Ø§Ù Ø ± ا u u u ... ÛŒ © Ø'ÛŒØ U † o ... ا ا٠‡ u u u اÙÚ © ی٠† † † Ø'ا٠داد © u u ‡ ± Ù,Ø¯Ø Øª Ø§Ø ± اد٠Øتی ‡ u ... ÛŒ تÙا٠† ± o oo u ... Ø ± u u u ‡ † ± ÛŒØ Ø'Ùد. OO ± Ù † ای٠... Ù,ا٠"Ù ‡ Ù ... Ù,س٠ت دÙÙ ... Ø ¢ Ù † با u ± u the ÙاÙ,عیت جا٠"Oh oo ± Ù ... Ø ± UO Ù¾Ø ± SF سÙØ ± Ù ‡ † استیÙ٠اÙÚ © ی٠† Ù Ø ¢ Ø'Ù † ‡ ا Ø®Ùا٠ید o' o.

U ± Ù Ù † â- ° Ù ... Ø ± ا٠ات oo ± Ù ... OO ± س٠‡ با٠"ا Ù † ouo

این روزها ما استیون هاوکینگ را به عنوان ذهنی درخشان و از نوابغ جامعه ی بشری می شناسیم به همین علت شاید متعجب شویم زمانی که بفهمیم او در دوران مدرسه دانش آموز زرنگی نبود و از زیر بار تکالیف خود شانه خالی میکرد. در ۹ سالگی، هاوکینگ جزو بدترین دانش آموزان کلاس بود و به زحمت توانست این دوران را پشت سر بگذارد. با این وجود از کودکی علاقمند بود بداند دستگاه ها چگونه کار می کنند، دستگاه هایی مثل رادیو و ساعت را باز می کرد تا درون آن ها را ببیند، اگرچه در جمع کردن آن ها مهارتی نداشت.

به علت همین روحیه ی کنجکاو با وجود نمرات ضعیف، معلمانش او را انشتین خطاب می کردند. سرانجام نمرات ضعیف برای استیون جوان مشکل ساز شد، پدرش قصد داشت او را به آکسفورد بفرستد اما پول کافی نداشت بنابراین استیون برای گرفتن بورس تحصیلی در امتحانات شرکت کرد که خوشبختانه با گرفتن نمره ی کامل در درس فیزیک توانست در آکسفورد پذیرفته شود.

۹ – هاوکینگ به زیست شناسی علاقه مند است

هاوکینگ از کودکی به ریاضیات علاقه مند بود و می خواست در این رشته تخصص بگیرد اما پدرش فرانک دوست داشت او در رشته ی دیگری مثل پزشکی ادامه تحصیل دهد. علاوه بر مخالفت پدر مشکل دیگر این بود که آکسفورد رشته ی ریاضیات را در حد تخصصی نداشت، بنابراین استیون در رشته ی فیزیک این دانشگاه به ادامه ی تحصیل پرداخت، اما مشکل دیگری نیز وجود داشت و آن هم اینکه فیزیک به دو گرایش رفتار ریز ذرات اتمی و کیهان شناسی تقسیم می شد.

سرانجام او در کیهان شناسی که به جهان به عنوان یک کل واحد نگاه می کند، ادامه ی تحصیل داد. اگرچه این رشته در آن زمان چندان رایج نبود. او فیزیک و زیست شناسی را شبیه هم می داند زیرا در هردو آن ها رفتار ذرات کوچک ماهیت اجسام بزرگ را تعیین می کند.

A- U U U † ‡ اÙÚ © ی٠عض٠تی٠... Ù,ایÙ,Ø ± ا٠† ÛŒ Ø ¢ u © س٠UO ± o OuO

OO ± Ø · uu "ساÙ" اÙÙ "اÙ,ا٠... ت OO ± Ø ¢ u © س٠UO ± د، u † u ‡ اÙÚ © ÛŒÙ Ø U † Ø§Ø ± ا٠† Ø§Ù Ø³Ø Ø²Ùا U ± ± oo u دگی Ø'د ای you "ای٠† u ... Ø'Ú © U" تØμÙ ... ی٠... UO ± U ت you Ù,ایÙ,Ø ± ا٠† ‡ عضÙیت تی٠... ÛŒ ای٠دا٠† ‡ † Ø'گا٠OO ± Ø ¢ ید. Øتی Ù,ب٠"از بی٠... Ø§Ø ± Ø'د٠† ØŒ استیÙÙ † u ‡ اÙÚ © ی٠† U ا٠† دا٠... ÛŒ £ Ù † Øی٠داØ'ت ا٠... ا U ‡ U ... ی٠† Ø³Ø¨Ú © ÛŒ Ùز٠† Ø¨Ø§Ø¹Ø «Ø'د جایی OO ± ا ÛŒ ا٠OO ± تی٠... Ù,ایÙ, Ø ± ا٠† ÛŒ ایجاد Ø'Ùد، ا٠"بت٠‡ U † U ‡ o £ Ù ‡ ع٠† Ùا٠† Ù¾Ø§Ø ± Ùز٠† ØŒ ou "U © U ‡ ou ‡ ع٠† Ùا٠† u ‡ دایت U © U † U † ou ‡ £ Ù U © U † ØªØ ± U "U Ø ± U ... ا٠† Ù,ایÙ, OO ± ای٠† تی٠... ØضÙØ ± یا٠ت. از Ø ¢ جا U † U © U ‡ Ù,ایÙ,Ø ± ا٠† ÛŒ OO ± Ø ¢ u © س٠UO ± o Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø ± Ø ± U , ابتی ... u u u u ‡ ‡ u ... است اÙÚ © ی٠† ± oo u u u ... یا٠† ‡ u ... تی٠... ÛŒ U ‡ Ø Ø§ÛŒØ' u u ‡ Ø ± ... ØبÙبیت سید ا٠... Ø · Ø ± ا از U Ø¯ÛŒÚ¯Ø Ø§ÛŒÙ ± † ± UO زØ' Ø¨Ø§Ø¹Ø «o' o ز٠... ا٠† ÛŒ Ø ± ا © U U U ... Ø · ا٠‡ ‡ You "ع٠‡ Ø ± Ø Ø§Ø®ØªØμاØμ u ... ÛŒ داد § از دست pays ‡ o.

U · cial OO ± Û²Û ± سا٠"Ú¯ÛŒ پزØ'Ú © ا٠† ou ‡ ا٠uu ت٠† o U Ù,Ø · U † U † o سا٠"Ø¯ÛŒÚ¯Ø ± ز٠† ou ‡ Ø®Ùا٠‡ Ø £ Ù ... ا٠† o

هنگامی که او دانشجوی کارشناسی ارشد بود، بدنش علائمی از بیماری را نشان داد، پس از تعطیلات کریسمس هاوکینگ به بیمارستان مراجعه کرد که مشکل وی، بیماری ALS تشخیص داده شد، پزشکان به او گفتند فقط چند هفته زنده خواهد ماند، هاوکینگ که از این موضوع شوکه شده بود، در بیمارستان با جوانی مبتلا به سرطان خون و در حال مرگ مواجه شد و دریافت از این بدتر نیز ممکن است. ۲۱ سالگی با همسر آینده اش، جین وایلد آشنا شد و این موضوع روحیه ی مضاعف برای مبارزه با بیماری به او داد. هنگام که هاوکینگ از جین درخواست ازدواج کرد جین به او گفت که آن ها در زیر ابر هسته ای افتضاحی زندگی می کنند که هرلحظه ممکن است دنیایشان را به پایان برساند بنابراین بهتر است از تمام لحظات باقی مانده ی عمرشان بهترین استفاده را بکنند.

۶ – در نظریه جهان بیکران به او کمک شده است

در سال ۱۹۸۳ پرووفسور استیون هاوکینگ یکی از دستاوردهای بزرگ خود را با مشارکت جیم هارتل به ثبت رساند؛ نظریه ای که طبق آن جهان هیچ مرزی ندارد. در تلاش برای درک ماهیت و شکل جهان از مفاهیم مکانیک کوانتومی (مطالعه ی رفتار ذرات ریز) And in combination with general relativity (Einstein's theory of gravity as the curvature of space-time) آن ها به نظریه ای رسیدند که طبق آن جهان به عنوان یک موجودیت معرفی می شود اما هیچ محدودیت و مرزی ندارد.

هاوکینگ در مورد این نظریه می گوید جهان را مانند سطح زمین در نظر بگیرید، شما می توانید در هر جهتی که می خواهید بدوید اما هرگز به انتهای زمین نخواهید رسید با این تفاوت که سطح زمین دو بعدی است اما فضا چهار بعد دارد. فضا زمان را می توانید مانند خطوط عرض جغرافیایی در نظر بگیرید، اگر از قطب شمال به سمت جنوب بروید هرچه فاصله ی شما از قطب بیشتر شود فاصله ی این خطوط از یکدیگر بیشتر خواهد شد تا از استوا بگذرید و به سمت قطب جنوب بروید. بنابراین جهان در فضا زمان محدود شده و spacetimeدر نهایت دوباره به ساختار ابتدایی خود باز خواهد گشت، اما این اتفاق حداقل تا ۲۰ میلیارد سال دیگر رخ نخواهد داد، اما آیا این به معنی بازگرداندن زمان به عقب است؟

دوستان جدایی ناپذیر؛ فضا و زمان

انشتین نشان داد که فضا و زمان نسبت به یکدیگر عواملی نسبی هستند و فیزیکدانان آن را با فضا زمان نشان دادند، قوانین ریاضی نشان می دهد که جهان در حال انبساط است، بنابراین زمان تابعی از گسترش جهان است.