@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

تعهد تأمين مخارج فرزند در خارج از كشور

اينجانب آقا / خانم ……………….. بدينوسيله تعهد مي‌نمايم كه در تمام طول دوران اقامت و تحصيل فرزندم با مشخصات فوق‌‌الذكر كليه هزينه‌هاي قطعي و احتمالي نامبرده را اعم از هزينه‌هاي اقامتي، تحصيلي، پزشكي و غيره در كشور تقبل نمايم بطوريكه در هيچ مورد از نقطه نظرات مذكور مشكلي براي كشور مذكور و هيچيك از نهادهاي آن و دانشگاه محل تحصيل فرزندم به وجود نيايد. اين تعهد قطعي و غير قابل تجديدنظر بوده و حق هرگونه تغيير يا تجديد نظر در آنرا در آتيه از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

اين سند در دو برگ اوراق نيم برگي به شماره‌هاي سري ………………… And ……………….. تنظيم و مبلغ …………….. ريال بابت تنظيم سند طي فيش شماره ……………….. به بانك ملي ايران شعبه ……………… پرداخت و قبض رسيد شماره ………………………صادر و تسليم نامبرده گرديد.

بتاريخ يكهزار و سيصد و هشتاد و شش شمسي محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی
Business English courses in Business English 1
Course Introduction to Safety Management Systems - Health - Environment(HSE-MS)
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
دوره آموزشی مبانی کارآفرینی
Training Course Administration of Urban Affairs
Investment Management Training Course in Stock
AutoCAD training
مديريت بيمه