@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

وکالت اخذ حقوق و مستمری

مورد وکالت: مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ……………. و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که بنام موکل می‌باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می‌گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در بانک و واریز و پرداخت هر مقدار وجه به حساب مذکور و دریافت مجدد آن و در صورت لزوم با حق مسدود نمودن حساب مرقوم و نیز با حق مراجعه به اداره امور بازنشستگی موکل در و دوایر تابعه آن و هر مرجع ذیصلاح دیگر که جهت انجام امور این وکالتنامه لازم و ضروری باشد و انجام تشریفات اداری و قانونی لازم و عند الاقتضاء با حق تغییر بانک مربوطه و شعبه آن در هر نقطه‌ای که لازم باشد و افتتاح حساب جدید و واریز و برداشت مکرر وجه از حساب مفتوحه با کلیه اختیارات مصرحه در بالا نسبت به حقوق بازنشستگی موکل و کلیه مزایای مربوط به آن بشرح فوق‌الذکر و بطور کلی انجام تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بدون نیاز به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل.

حدود اختیارات

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی ازجانب موکل می‌باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضاء موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ………….. و ………….. تنظیم و مبلغ …………….. ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ………………….به بانک ملی ایران شعبه ………………. پرداخت و قبض رسید …………………….. صادر و تسلیم نامبرده گردید.

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Course Topics in Political Science
Course NETWORK
Management training operations
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
Hajj training
دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
Tourism Management Training Course
Expert training to keep pets
Investment Management Training Course in Stock