@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

وکالت جامع

مورد وکالت : مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک از بانک های کشور و شعب تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب های موکل تحت هر اسم و عنوان اعم از حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت و جاری و پس انداز و قرض الحسنه که بنام موکل می باشد اعم از اصل و سود و جایزه و غیره و دادن رسید با حق مسدود نمودن حساب های موکل و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب اعم از حساب جاری و پس انداز و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه اختیارات مصرحه در بالا و مراجعه به شهرداری و دارائی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و اداره کل منابع طبیعی و سرجنگلداری و اداره کشاورزی و بخشداری و فرمانداری و سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه های صنفی و تقاضای صدور هر گونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک و در هر نقطه ای که باشد و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک که باشد و نیز با حق خرید تراکم و مازاد تراکم و تقاضا و اخذ مجوز تخریب و نوسازی و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون های مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم تعیین شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی های صادره با حق تمدید و تجدید گواهیهای مرقوم از مراجع ذیربط و دادن رسید و سپردن تعهد و مراجعه به سازمان گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی و اخذ هرگونه حواله به منظور دریافت مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت مصالح و حمل آن به مقصد، مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر انشعاب و یا نصب و دایر نمودن آنها در رقبه بنام و برای موکل و پرداخت وام و ودیعه های مربوطه و امضا کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نیز با حق انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به بیع قطعی و رهنی و صلح و مصالحه و معاوضه و مبادله و افراز و تقسیم و تفکیک و اجاره و استیجار و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل، متعهد باشد و یا متعهد له قرار گیرد کلا یا جزا مشاعاً و یا مفروزاً نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی موکل با آب و برق و گاز و تلفن موجوده و منصوبه در آنها با هر کس و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیرات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن و تحویل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد در صورت لزوم به رهن و وثیقه گرفتن مورد معامله در قبال باقیمانده بهای معاملات قطعی به هر مبلغ و به هر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور اسناد مالکیت به نام و برای موکل تحت هر پلاک و شماره که باشد و انجام تشریفات لازم و پرداخت حقوق دولتی و اخذ اسناد مالکیت صادره و دادن رسید و عنداللزوم با حق به رهن و وثیقه قراردادن الاک و مستغلات ملکی به منظور دریافت وام و اعتبار از هر یک از بانک های کشور و شعب تابعه و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات و مقررات بانکی و تنظیم و امضای هر گونه قرارداد اعم از قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد فروش اقساطی و غیره و دادن هر گونه اختیاری به بانک وام دهنده ولو به صورت وکالت بلاعزل و حق فروش و وصایت با حق ایصا و تعهد و پرداخت اقساط به بانک وام دهنده تا فک رهن و تجدید و تمدید و تنظیم و فسخ و یا ابطال اجاره نامه با هر شخص حقیقی و یا حقوقی به هر مبلغ و به هر مدت و با هر قید و شرط و عهدی که باشد و وکیل صلاح و مقتضی بداند و اخذ مال الاجاره و دادن رسید و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاریه و یا اجرائیه تخلیه علیه مستاجرین و متصرفین املاک و مستغلات و تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه قطعی و نهایی و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجراء دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و دادن رسید و اقامه و طرح هر گونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هر گونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاه های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان و جلب ثالث و جواب گویی به دعوی ثالث و دفاع متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیاب و مطالبه و دریافت خسارات و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهایی و اجرای مفاد حکم و وصول معی به و یا محکومٌ به شده و یا به صلح و سازش خاتمه یابد و تعیین مال الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضای هر گونه صلح نامه و ترک دعوی و تقاضای صدور برگ لازم الاجرای در هر موردی که مصلحت بداند و تقاضای توقیف اشخاص و یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق و مراجعه به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و تحویل کلیه مدارک تحصیلی موکل و تسویه حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه های مربوطه و مراجعه به وزارت صنایع و سایر ارگان های تابعه و تقاضای صدور موافقت اصولی و طی تمام تشریفات اداری و دادن طرح و اخذ موافقتنامه اصولی و دادن رسید و سپردن هر گونه تعهد و نیز پس از دریافت کلیه مفاصاحساب ها و مدارک مورد نیاز از جمله گواهی بیمه و شهردای و ثبت و وزارت صنایع و غیره و با حق انتقال و واگذاری کارخانجات متعلق به موکل با کلیه اختیارات مصرحه در بالا حتی به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و ترتیب و کیفیت که…………….. مصلحت بداند و نیز با حق مداخله و رسیدگی به کلیه امور مربوط به …………… در شرکت هایی که ……………….. در آن ها سهیم می باشد تحت هر اسم و عنوان که باشند بر طبق اساسنامه شرکت و مقررات قانونی و حضور در جلسات عادی فوق العاده مجامع عمومی و اتخاذ هر تصمیمی ولو تصمیم به انحلال شرکت و قبول هر سمتی از جانب ……………… و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و صورت مجالس تنظیمی با حق اخذ سود سهام……………….. اعم از سود سالیانه و ویژه و دادن رسید با حق مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و اخذ هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدرک لازم نسبت به سهم الشرکه موکل در هریک از شرکتهایی که موکل در آنها سهیم و شریک می باشد و تقدیم مدارک مورد لزوم و طی تمام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید و سپردن تعهد با حق خرید و فروش هر مقدار سهام از هر شرکت تحت هر شماره ثبت که باشند و از هرکس و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خودش به هر مبلغ و به هر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح بداند و اخذ و پرداخت وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر از جمله دفاتر ثبت شرکتها و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل و تحول و دریافت اوراق بهادار و تعیین کارگزار بورس اوراق و دادن رسید .

Hint : این وکالتنامه در مورد نقل و انتقال وسائ نقلیه موتوری که مستلزم پرداخت مالیات می باشد فاقد ارزش و اعتبار میباشد و همچنین اسنادیکه در رهن یا وثیقه بانک بوده و یا مربوط به تسهیلات بانکی می باشند و مالک ضمن سند رسمی حق دادن وکالت یا تنظیم سند رسمی را از خود سلب وسائط نموده باشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرار اکلا یا جز او با حق عزل وکلای انتخابی از جانب موکل دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی و اقدام و امضا وکیل از موکل می باشد و هرگونه عمل و اقدام و امضا وکیل زمینه مورد وکالت به منزله عمل و اقدام و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در چهار برگ اوراق یک برگی به شماره های ……………………………………….. تنظیم و مبلغ …………….. ریال بابت تنظیم سند توسط موکل و طی فیش شماره ………………… به بانک ملی ایران شعبه ……………… واریز و قبض رسید شماره ………………………. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Hajj training
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
Expert Internet Advertising
دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبی
Business English courses in Business English 1
Course NETWORK
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
Entrepreneurship training
Android Programming Course