@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

وصیت تملیکی

موصی : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن :

با اقرار به وحدانیت خدای تعالی و خاتمیت نبوت محمد (ص) رسول اکرم و لایت حضرت علی بن ابیطالب علیه سلام و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ماجاء به النبی صلی علیه و آله و سلم و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و شمول توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی بر خود به اقراره .

موصی له : خانم / آقای فرزند آقای و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن :

موصی به : تمامت مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه سمت به مساحت متر مربع قطعه تفکیکی دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک فرعی از اصلی مرقوم واقع در

اراضی بخش ثبتی تهران با قدر السهم از عرصه کل و ازسایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ صفحه جلد به شماره چاپی صادره به نامه موصی با برق اختصاصی شماره پرونده تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده و آب مشترک شماره اشتراک و از گاز شهری شماره اشتراک منصوبه های در آن را که عیناً و منفعاً و بقدر السهم فوق الذکر برای زمان بعد از فوت موصی مجاناً به موصی له تملیک نموده و می نماید .

قبول : موصی له قبول وصیت نموده لیکن تحقق این تملیک پس از فوت موصی خواهد بود که به هر حال با قبولی فعلی موصی له بعد از فوت موصی ، قبول ثانوی لزومی ندارد .

Hint : موصی می تواند از وصیت خود رجوع و یا ثانیاً وصیتی بر خلاف این وصیت نماید.

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران

۲- گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران

3- پایان کار شماره شهرداری منطقه تهران

Date

Signature

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Username training (CATIA)
دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
Course NETWORK
AutoCAD training
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
Training of site optimization (THIS)
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
Tourism Management Training Course