@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

تنظیم شده توسط مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی اتحادیه صنف مشاورین خودرو

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان …… ……………… ………. فرزند ………. … به شماره شناسنامه …… ……………… صادره از……………… Kdmly ….. ……… …. متولد ………………………. ساکن ………………… ………………….. …………. تلفن ………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ………… ………….. ………. فرزند …………. ……… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

۲-۱- خریدار/خریداران ……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….Kdmly ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………… ………. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .. ………………. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه ……………………. از نوع …………… Model …………………………. سیستم ……………. Color ………………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی …………………………………. شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. Rails ) و با حروف ( ……………………….. Rails ) تعیین گردید .

۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ……………………………………….. Rails ) نقداً / طی چک شماره ………………………. عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… Rails ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرایط معامله

۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… Rails ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( …………………………………………. Rails ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

۱-۵- چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده ۶ حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان……………….. …. مبلغ باحروف ( ……………………….. Rails ) می باشد که بالمناصفه بعهده طرفین است و همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبض شماره ………….. پرداخت خواهد شد .

ماده ۷ این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ………در دفتر مشاور خودرو …………. ……………………… …………………به نشانی ……… ……………………… ……………………………. …………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده ۸ مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود . نام و نام خانوادگی کارشناس فنی – Legal

نام و نام خانوداگی و امضا خریدار

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Project Management Training Course
Course cultivate houseplants
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
PR Management Training Course
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
Course Topics in Political Science
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری