@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه قرارداد کار موقت

بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین شرکت …………………
( Limited ) که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می شود و

Mr. / خانم : ………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………………………………………………………………..

که از این پس (کارگر) نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره : اینقرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

1- مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی ……………. می باشد.

تبصره : ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

۲- موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شرکت می باشد و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

3- ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .

1- حق السعی :

۴-۱) حقوق ماهیانه : ………………. Rails

۴-۲) حق جذب ماهانه : ……………. Rails

۴-۳) خواربار و مسکن : …………… Rails

۴-۴) کمک عائله مندی :……………….. Rails

۵-۴) سایر مزایا : ……………………. Rails

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

۵) خانم / Mr. ……………….. طی مدتی که برای رکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

۶) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

۷) خانم / Mr. ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

۸) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

۹) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

امضاء کارفرما ء امضاء کارگر

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Course cultivate houseplants
Investment Management Training Course in Stock
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
Curriculum, teaching methods and techniques
Project Management Training Course
Course NETWORK
Course Understanding Insurance Marketing
دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA