@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند رضایت همسر براي پذيرش قيمومت

اینجانب : ……………………. فرزند آقای ……………………….. و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره : ………………… صادره از : …………….. متولد : ………………… ساکن : …………………………………………………………….. به عنوان همسر دائم بانو : ………….. فرزند آقای ………………… و مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از……………… متولد ………………… ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره ……………….. مورخ / / 13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره…………… تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : …………………… فرزند مرحوم ……………. و نام مادر مرحومه …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………… متولد / / 13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ : ……………………….. ماه یکهزار و سیصدو ……………………….. 13 شمسی .

محل امضاء :

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Business English courses in Business English 1
Project Management Training Course
Android Programming Course
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
Expert Internet Advertising
Amozhی role Mdirit generation and operations
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
Training Course Administration of Urban Affairs