@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند رضایت همسر برای پذیرش قیمومت

اینجانب : ……………………. فرزند آقای ……………………….. و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره : ………………… صادره از : …………….. متولد : ………………… ساکن : …………………………………………………………….. به عنوان همسر دائم بانو : ………….. فرزند آقای ………………… و مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از……………… متولد ………………… ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره ……………….. مورخ / / ۱۳ تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره…………… تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : …………………… فرزند مرحوم ……………. و نام مادر مرحومه …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………… متولد / / ۱۳ شمسی اعلام می دارم .

Date : ……………………….. ماه یکهزار و سیصدو ……………………….. ۱۳ شمسی .

محل امضاء :

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
Seafood Cooking Course
AutoCAD training
Tourism Management Training Course
Course Welding Inspection
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
Course NETWORK
Hajj training