@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نوع سند : اقرار و گذشت

اینجانب : ………………………… فرزند آقای ……………………. و نام مادر خانم ………….. ……… دارای شناسنامه شماره : …………………… صادره از : …………………….. متولد : …. ………… ساکن : ……………. ……………. …………………….. ……………………………………. ………………………. …. در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : ……………… مطروحه در دادگاه کیفری ……. شعبه ………………… تهران علیه خانم / Mr. : …. ……. ……. ……………………. راجع به صدور چک بلامحل شماره : ……………….. ………….. بانک : ……… ……………. شعبه : ………….. ………. بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی تعقیب ( یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

Date : …………………… ماه یکهزار و سیصد و ……………………… ۱۳ شمسی .

محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Project Management Training Course
PR Management Training Course
دوره آموزشی مبانی کارآفرینی
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
Entrepreneurship training
Course cultivate houseplants
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
Investment Management Training Course in Stock
دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبی