@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند اقرار به زوجیت

با ستایش و سپاس به خداوند بخشاینده ومهربان و درود فراوان بر پیامبر پاک و خاندان عزیزش و نظر اینکه از تاریخ : Day……… ماه ……….. سال۱۳ شمسی فی مابین اینجانبان : الف : …………. …………….. فرزند آقای ……………. ….. و نام مادر خانم …………. دارای شناسنامه شماره ………………… و شماره مسلسل …………………. مورخ …………….. صادره از حوزه یک کرمانشاه متولد / / ۱۳ ساکن : ……………… ………………… ……….. مسلمان و تابع ایران به عنوان (زوجه ) و :

ب : ……………. ……….. فرزند آقای …… …………….. و نام مادر خانم ……. ………. ………. دارای شناسنامه شماره …………………. و شماره مسلسل …………………… مورخ ……………………. صادره از حوزه یک کرمانشاه متولد / / ۱۳ ساکن نشانی فوق مسلمان تابع ایران به عنوان (زوج ) رابطه زوجیت دائم برقرار بوده و هست علیهذا در این تاریخ و بموجب این سند اقرار می نمائیم که با رضایت و ایجاب و قبول خود و بدون شبهه ، قبلاً و در آن تاریخ با یکدیگر زناشوئی دائم نموده و همسر هستیم و مهریه زوجه مزبور علاوه بر یک جلد کلام الله مجید که تسلیم شده نیز مبلغ …. ………. …………. ………… ریال رایج بوده و می باشد که بر ذمه زوج فوق الذکر دین ثابت است و متعهد و ملتزم به تأدیه آن عندالمطالبه زوجه برابر این سند رسمی می باشد و گواهی موضوع بند ۳ از ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ بشماره …… …………… ……… مورخ / / ۱۳ از ثبت احوال محل صدور شناسنامه طرفین تحصیل شده است و به اظهار صیغه عقد دائم جاری شده .

Date :………. ماه یکهزار و سیصد و………. ۱۳ شمسی

محل امضاء :

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Hajj training
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
Management Training Course Urban Affairs
Seafood Cooking Course
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
Android Programming Course
دوره آموزشی تعمیرات لپ تاپ
دوره آموزشی استراتژی بازاریابی
Investment Management Training Course in Stock