@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه تعهدنامه رسمي استخدام آموزش و پرورش

اینجانب …………………………. فرزند ……………………. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از …………………… متولد…………………. به شماره ملی …………………………….. دارنده مدرک تحصیلی ……………………………… Field of Study ………………………. ساکن ………………………………………………………………. تلفن ……………………………… که از مهرماه ………………….. به عنوان …………………….. با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ……………………….. معرفی گردیده ام با کمال میل و اختیار متعهد می شوم که وظایف محوله را برابر مقررات و ضوابط انجام داده و حداقل تا مدت 3 سال / 5 سال تحت هیچ شرایطی تقاضای جابجایی یا انتقال از این شهرستان به مناطق یا شهرستان های دیگر ننمایم . ضمناً آموزش و پرورش شهرستان ………………………… مخیر خواهد بود تا قبل از انقضای مدت مذکور با انتقال یا جابجایی بنده موافقت ننموده و اینجانب حق هیچ گونه اعتراضی ندارم .

بتاریخ …. / …. / ………. هجری شمسی .

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

AutoCAD training
دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
مديريت بيمه
Training Course Administration of Urban Affairs
Business English courses in Business English 1
دوره آموزشی کارشناس معاملات مسکن
PR Management Training Course
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک