@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه تعهدنامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

اینجانب …………………………. فرزند ……………………. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از …………………… متولد…………………. به شماره ملی …………………………….. دارنده مدرک تحصیلی ……………………………… Field of Study ………………………. ساکن ………………………………………………………………. تلفن ……………………………… که از مهرماه ………………….. به عنوان …………………….. با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ……………………….. معرفی گردیده ام با کمال میل و اختیار متعهد می شوم که وظایف محوله را برابر مقررات و ضوابط انجام داده و حداقل تا مدت ۳ سال / ۵ سال تحت هیچ شرایطی تقاضای جابجایی یا انتقال از این شهرستان به مناطق یا شهرستان های دیگر ننمایم . ضمناً آموزش و پرورش شهرستان ………………………… مخیر خواهد بود تا قبل از انقضای مدت مذکور با انتقال یا جابجایی بنده موافقت ننموده و اینجانب حق هیچ گونه اعتراضی ندارم .

بتاریخ …. / …. / ………. هجری شمسی .

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
دوره آموزشی کارشناس معاملات مسکن
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
دوره آموزشی مبانی کارآفرینی
PR Management Training Course
Project Management Training Course
Android Programming Course
Tourism Management Training Course