@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

اقرارنامه زوجیت

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . 1- خانم ………………. و ۲- Mr. ……………… بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ……………به عقد ازدواج یکدیگر در آمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد و ثمره این ازدواج فرزند ذکور / اناث بنام ……………… به شناسنامه شماره ……………….صادره از………….. متولد …………… می باشد. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری ……………….. تنظیم و مبلغ ………………. ریال بابت تنظیم سند توسط اقرار کنندگان و بموجب فیش شماره…………. به بانک ملی ایران شعبه …………. واریز و قبض رسید …………. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی
Business English courses in Business English 1
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
Course Introduction to Safety Management Systems - Health - Environment(HSE-MS)
Hajj training
AutoCAD training
دوره آموزشی استراتژی بازاریابی
Tourism Management Training Course
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان