@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ISO 10004

آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004

1- مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004

...ی به شکایات، هم نیازهای سازمان‌هایی که محصول را تامین می‌کنند و هم آنهایی که دریافت کننده آن محصولات هستند را منعکس می‌نماید . تشویق به باز خورد مشتری، از جمله شکایات وقتی که مشتری ناراضی است، می‌تواند فرصتهایی برای حفظ یا دستیابی به وفاداری و تائید مشتری، و بهبود داخلی و رقابت بین‌المللی ایجاد نماید . این استاندارد بین‌المللی ( رضا العملاء ISO 10004 ) با ISO 9001 و ISO 9004 التطبيق المتسق والهدف من هذه المعايير في الشكاوى بكفاءة وفعالية التعامل مع دعم عملية. همچنین می‌تواند بطور مستقل استفاده شو...


آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004

2- آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004

آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004...