@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نرخ تنزیل

مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

1- مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

...ت چنین هزینه ای نمی باشد. جریان حق الامتیاز یک نام تجاری به یک ارزش خالص کنونی تنزیل               می شود(Aaker,1991). این روشبه این ترتیب است: ۱- تعیین مبنای محاسبه (درصد برگشت از فروش[۷۳]، فروش خالص[۷۴]، تعداد واحدها یا مبنای دیگر). ۲- تعیین نرخ حق الامتیاز مناسب. ۳- تعیین نرخ رشد، عمرمفید پیشبینی شده و نرخ تنزیل[۷۵] نام ونشان تجاری. دو حساب سرانگشتی نیز برای این  روش وجود دارد، “قانون ۲۵%و”قانون ۵%”. قانون ۲۵% پیشنهاد میکند که حق امتیاز باید ۲۵% سود خالص باشد و قانون ۵% پیشنهاد میکند که حق الامتیاز باید ۵% برگشت فروش باشد. پایه و اساس هر دوی این قوانین، در صنعت داروسازی است(Abratt & Bick,2001). آنچه که دراین روش اهمیت زیادی دارد، تعیین نرخ حق الامتیاز مناسب است. قيمة‌گذارهای حرفهای، مقدا...


ایزو ۱۰۶۶۸-ارزش گذاری برند

2- ایزو ۱۰۶۶۸-ارزش گذاری برند

... ۵٫۲٫ رویکرد درآمد ۵٫۲٫۱٫ تشریح رویکرد درآمد در رویکرد درآمد، ارزش برند، ارزش فعلی منافع پیش بینی شده برند در طول عمر مفید اقتصادی باقی مانده از آن می‌باشد. در این رویکرد به دنبال جریانهای پیش بینی شده نقدینگی پس از کسر مالیات هستیم که برند در طول عمر اقتصادی مفیدش بوجود می آورد. بعد از تخمین این نقدینگی با نرخ تنزیلی مناسب آنرا به زمان حال در می آوریم. ۵٫۲٫۲٫تعیین جریانهای نقدی ۵٫۲٫۲٫۱٫ کلیات نقدینگی (یا معیار دیگری از درآمدهای برند) مورد استفاده در ارزش گذاری برند باید به طور معقول قابل استناد به آن برند باشد. روشهای مختلفی برای تعیین جریانهای نقدی وجود دارد که در ۵٫۲٫۲٫۲ تا ۵٫۲٫۲٫۷ تشریح شده است. ۵٫۲٫۲٫۲٫ روش صرفه قیمت در این روش تخ...