@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

مدیریت روابط کارکنان

مقاله آموزشی استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

1- مقاله آموزشی استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

...ی‌تواند باعث ایجاد دگرگونیهایی اساسی در جهتگیری های منابع انسانی سازمان شود. بنابراین بررسی مستمر این عوامل به منظور اتخاذ استراتژیها و سیاستهای درست منابع انسانی سازمان، کاملاً ضروری است. پس از تدوین استراتژیهای کلان منابع انسانی، استراتژی¬های حوزههای عمومی منابع انسانی، یعنی: مدیریت تأمین منابع انسانی، مدیریت توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد، مدیریت پاداش و مدیریت روابط کارکنان تعیین می‌هل. هدف از انجام این کار، تبدیل استراتژیهای کلان منابع انسانی به استراتژیهای حوزههای مختلف کاری منابع انسانی است. بدیهی است در تدوین استراتژیهای حوزههای منابع انسانی نیز باید ضمن توجه به استراتژیهای کلان، به بررسی عوامل محیطی مؤثر بر آن حوزه خاص پرداخته شود.  استراتژیهای مدیریت منابع انسانی سازمانها را در قالب این پنج حوزه عمومی، مورد مطالعه قرار میدهیم. الف) تامین منابع ا...