@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

طراحی محیط زیست شهری

آموزش مجازی طراحی محیط زیست شهری

1- دوره آموزشی طراحی محیط زیست شهری

دوره طراحی محیط زیست شهری بر چالش‌های بی‌سابقه‌ای که اخیرا معماران و طراحان با آن روبرو هستند، تمرکز می‌کند. در دنیایی که تغییرات اقلیمی، کاهش منابع طبیعی و افزایش جمعیت جهانی به حقایق مسلمی از زندگی بشرتبدیل شده‌اند. اکنون تقاضای درحال افزایش برای ساختمان‌سازی، خطری تازه برای سیستم‌های اکولوژیکی شکننده زمین به‌شمار می‌آیند. ...


آموزش مجازی طراحی محیط زیست شهری

2- آموزش مجازی طراحی محیط زیست شهری

آموزش مجازی طراحی محیط زیست شهری...