@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سیستم آموزشی پروژه محور

آئین نامه آموزشی بنیاد

1- اللوائح مؤسسة التعليمية

...سط، خوب و عالی طبقه بندی میشوند. ماده 16: دوره های کلاس محور در دوره های کلاس محور ارزشیابی دوره بر اساس نمره کسب شده در آزمون پایانی انجام شده و به صورت زیر رتبه ها طبقه بندی می شود: نتيجة 0-12: ضعیف نمره 12-14: متوسط نمره 14-16: خوب نمره 16-20: عالی ماده 17: در سیستم آموزشی پروژه محور در صورتی که دانش پژوه در ارزیابی امتیاز ضعیف را کسب نماید می تواند بدون هزینه و تا 3 بار اقدام به ارائه مجدد پروژه پایان دوره نماید. ماده 18: تبصره 4: در صورت کسب امتیاز ضعیف در هر 4 پروژه ارائه شده، دانش پژوه موظف به شرکت مجدد در دوره آموزشی و پرداخت هزینه کامل دوره می باشد. ماده 19: در سیستم آموزشی کلاس محور در صورتی که دانش پژوه در ارزیابی امتیاز ضعیف را کسب نماید می تواند با پرداخ...