@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

دیدگاه های زنجیره تامین

مقاله آموزشی زنجیره تامین

1- مقاله آموزشی زنجیره تامین

...تنها یک راه حل جزیی جهت بهینه کردن ارائه خدمات به مشتریان فرآهم می کند. اگر تمام فرآیندها هم کارآ باشند، بازهم یک واحد تجاری قادر نخواهد بود که تمام پتانسیل بالقوه ی خود را شکوفا کند. بنابراین برای هر سازمانی وابستگی بیشتر و بیشتر به منابع خارجی در سطح جهانی و ملی و همچنین اطلاعات به جهت این که بتواند با تمام ذی نفعان موجود در زنجیره تامین هماهنگی بیشتری کند، امری حیاتی است. فرآیندهای دیدگاه های زنجیره تامین دو دیدگاه در این زمینه ارائه شده است: دیدگاه چرخه ای: فرآیندها در طول یک زنجیره تامین شامل مجموعه ای از چرخه ها می گردد که هر کدام در حالی که در میانه ی دو مرحله متوالی واقع شده است، اجرا می شود. دیدگاه کشش/رانش: فرآیند کشش با سفارش مشتری آغاز می شود در حالی که فرآیند رانش با پیش بینی سفارش مشتری آغار و اجرا می شود. دیدگاه چرخه ای دیدگاه کشش/رانش مدیریت موجودی هدف موجودی ها پاسخگویی به تنوع تقاض...