@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

بهترین روش برنامه ریزی

بررسی محاسن و معایب نظام متمرکز وغیر متمرکز برنامه درسی

1- بررسی محاسن و معایب نظام متمرکز وغیر متمرکز برنامه درسی

...6- افزایش هزینه ها 7- امکان کمبود متخصصان برای برنامه ریزی ویژه مناطق 8- محدود بودن دانسته های فراگیران به مناطق خود نتیجه گیری : با توجه به به مطالب ذکر شده درمورد معایب ومزایای دو نظام برنامه ریزی درسی متمرکز وغیر متمرکز با توجه به به مطالب ذکر شده درمورد معایب ومزایای دو نظام برنامه ریزی درسی متمرکز وغیر متمرکزمیتوان به این نتیجه رسید که بهترین روش برنامه ریزی،نظام برنامه ریزی نیمه متمرکز باشد،چرا که هم میتوان از مزایای دو نظام دیگر استفاده نمودوهم معایب آنها را هم ندارد.به عبارت دیگر نظام نیمه متمرکز مابین دو نظام متمرکز وغیر متمرکز است. ------------------------------------------------------------------------------------------ الحظ..