@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

روانشناسی سازمانی         
روانشناسی سازمانی عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند. بطور کلی روانشناسان سازمانی رفتار را در موقعیتهای کاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.
تاریخچه روانشناسی سازمانی
قبل از سال 1900 حتی نامی از روانشناسی سازمانی وجود نداشت. تا اینکه روانشناسی به نام برایان مقالهای در این باره که چگونه تلگرافچیهای حرفهای مهارت خود را در زمینه فرستادن و گرفتن پیام توسعه دهند، انتشار داد. چند سال بعد در سال 1904 مطالعه روانشناختی تحت عنوان فعالیتها و کنشهای بهم پیوسته که در زندگی روزانه آشکار میشود، انجام گرفت که گامهای آغازین در مطالعات مربوط به حوزه روانشناسی سازمانی بود. سه شخص به عنوان پدران بنیان گذار روانشناسی سازمانی شناخته شدهاند که هر چند بطور مستقل کار کردهاند، ولی در اصل آنها آشکارا همپوشی داشته است.
والتر دلیل اسکات به عنوان یک روانشناس بر این نکته تأکید داشت که رهبران مؤسسات بازرگانی در تبلیغات خود نیاز به کاربرد علم روانشناسی دارند. فردریک تیلور ارزش طراحی مجدد شرایط کاری را برای دستیابی به بازده والتر برای کارخانه و دستمزدی بهتر را برای کارگران محقق ساخت. هوگو مونستربرگ یک روانشناس آلمانی یا آموزش آکادمیک سنتتی بود. او به کاربرد روشهای سنتی روانشناسی به مشکلات عملی صنعت علاقمند بود. او در کتاب خود گزینش کارکنان ، طراحی شرایط کار و کاربرد روانشناسی فروش را مورد بحث قرار داده است. بعد از جنگ جهانی اول و دوم روانشناسی سازمانی توسعه بیشتری پیدا کرد و قلمرو تخصصی خود را وسعت داد.
زمینه‌های روانشناسی سازمانی
استخدام و گزینش کارکنان
استخدام و گزینش کارکنان برای محیطهای کاری ، ادارات ، سازمانها ، کارخانجات و … حائز اهمیت فراوانی است. نیازهای یک سازمان ، تواناییها و قدرتهای لازم برای احراز یک وظیفه و شغل انتخاب افراد مناسب طراحی می‌سازد. روانشناسی سازمانی در بررسی ویژگیهای افراد مفید برای احراز یک شغل نقش اساسی دارند.
ارزیابی عملکرد کارکنان
برای نظارت بر چگونگی پیشرفت کار در یک محل کاری نیاز به بررسیها و ارزیابیهای مختلف از عوامل دخیل در چگونگی عملکرد است. بر این اساس لازم است برای رفع مسائل احتمالی عملکرد کارکنان مورد بازبینی و ارزیابیهای مناسب قرار گیرد. روانشناسان سازمانی تحقیقات متعددی را در چگونگی انجام این ارزیابیها انجام دادهاند که در مراکز مختلف مورد استفاده قرار می‌مكان.
توسعه و آموزش کارکنان
روانشناسان سازمانی مسائل پیرامون توسعه و آموزش نیروی انسانی را نیز در خط مشی وظایف خود می‌علم. در برخی از حرف و مشاغل نیاز به آموزش و توسعه با شدت بیشتری احساس میشود که روانشناسان سازمانی چگونگی و شیوه انجام این امر را عهده دار هستند و بهترین روشها را پیشنهاد می‌فعل.
انگیزش و خشنودی شغلی
بررسی رضایت شغلی کارکنان مسألهای است که توجه بسیاری از اقشار شغلی را به خود جلب کرده است. فقدان و احساس خستگی و نارضایتی شغلی با کاهش عملکرد کارکنان ارتباط تنگاتنگ دارد. روانشناسان سازمانی به دنبال ارائه روشهایی هستند که انگیزش شغلی و خشنودی شغلی کارکنان را بالا ببرند.
محیط کار (بهداشت ، ایمنی ، استرس)
در بررسی عواملی که در محیط فیزیکی و روانی کار نقش مهمی روی افراد دارند. روانشناسان سازمانی نفوذ زیادی دارند، این روانشناسان در چگونگی طراحی فیزیکی محیط اعم از نور ، صدا ، رنگ ، طراحی تجهیزات و ایجاد محیط روانی و ارتباطی مناسب نقش مهمی ایفا می‌بطيء.
روانشناسی مهندسی
طراحی ابزار کار و تجهیزاتی که در برخی مشاغل کاربرد دارد با مسائل روانشناختی افراد در ارتباط هستند. روانشناسان سازمانی توصیههای مفیدی را برای طراحی این ابزار به روانشناسان مهندسی ارائه می‌فعل.
نیازهای ارباب رجوع و مصرف کننده
توجه به نیازهای ارباب رجوع مورد توجه روانشناسان سازمانی است که در پیشبرد اهداف سازمان ، کارخانه یا شرکت نقش مهمی دارد. طلب رضایت ارباب رجوع یا مصرف کننده در واحدهای تولیدی با راه کارهای روانشناسی سازمانی عملی است.
إدارة و رهبری
استفاده از راه کارهای مدیریتی مناسب و قوی و سبکهای رهبری از جمله مباحثی است که روانشناسان سازمانی به آن می‌دفع. اینکه کدام شیوه مدیریتی و رهبری میتواند نتایج بهینهای به همراه داشته باشد، نتیجه تحقیقات و پیشنهادات این روانشناسان است.
روشهای پژوهش در روانشناسی سازمانی
این دسته از روانشناسان از شیوههای مختلف پژوهشی استفاده میکنند، به این دلیل که اغلب راه کارهای خود را از یاختههای تحقیقاتی که انجام میدهند، بدست میآورد. تمام روشهای رایج در روانشناسی و علوم انسانی کاربرد خوبی در این تحقیقات دارد، از جمله روشهای مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه نگرش سنجی و … .
روانشناسی صنعتی سازمانی چرا؟
          به طور کلی روانشناسان صنعتی سازمانی رفتار را در موقعیتهای كاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. روانشناسی صنعتی سازمانی دارای دو جهت است: علم و عمل.
عنوان روانشناسی صنعتی سازمانی، با حفظ تفاوتهای مفهومی موجود، در انگلستان روانشناسی حرفهای،بیشتر كشورهای اروپایی روانشناسی كار و سازمانی، كانادا و استرالیا روانشناسی صنعتی سازمانی و آفریقای جنوبی روانشناسی صنعتی اتلاق می گردد و تحت این عنوانها روانشناسان به كار و فعالیت می‌دفع.
در جامعۀ آمریكا به عنوان مهد روانشناسی دنیا، تقریباً چهاردرصد از كل روانشناسان در زمینۀ صنعتی سازمانی فعالیت دارند، این در حالی است كه در كشور ما تعداد روانشناسان صنعتی سازمانی، دارای مدرك تحصیلات دانشگاهی فوقلیسانس و بالاتر در این رشته به صورت خالص، از شمار انگشتان دو دست نیز كمتر است.
تقریباً نصف كل روانشناسان در جامعه آمریكا در حیطۀ تخصصی روانشناسی بالینی و روانشناسی مشاوره كار میكنند و همین عامل میتواند به طور كلی منجر به شكلگیری نوعی قالب فكری نسبت به فعالیت روانشناسان گردد. به نحوی كه در جامعه خودمان به وضوح شاهد این پدیدهایم. تعریفی كه جامعۀ ما از روانشناسان و روانشناسی ارائه مینماید حاكی از خلاصه شدن روانشناسی در سر و كار داشتن با بیماران روانی است.
سالیان پیش بلوم و نیلور (۱۹۶۸) روانشناسی صنعتی سازمانی را این چنین تعریف كردند:
« كاربرد یا گسترش حقایق و اصول روانشناختی به مشكلات انسانهایی كه در زمینۀ صنعت و تجارت كار میكنند.»
به طور کلی روانشناسان صنعتی سازمانی رفتار را در موقعیتهای كاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. روانشناسی صنعتی سازمانی دارای دو جهت است: علم و عمل.
▪ جهت اول: روانشناسی صنعتی سازمانی دارای حق قانونی تفحص علمی است، و علاقهمند به رشد و توسعۀ دانش در موضوع انسان در محیط كار.
▪ جهت دیگر: روانشناسی صنعتی سازمانی ـ جهت حرفهای ـ مربوط به كاربرد دانش برای حل مشكلات واقعی دنیای كار است. یافتههای پژوهشی روانشناسی صنعتی سازمانی را در زمینههای استخدام بهتر كاركنان، كاهش غیبت، بهبود ارتباطات، افزایش خشنودی شغلی و حل مشكلات بیشمار دیگر دنیای كار، میتوان به كار گرفت.
روانشناسی صنعتی سازمانی چیزی بیش از یك وسیله است كه در اختیار رهبران تجارت و صنایع قرار گیرد، تا فقط بتواند كارآیی واحد ایشان را افزایش دهد.
متد علم روانشناسی عینی است، چون بر مشاهده متمركز است. روانشناسان رفتار انسان را مشاهده میكنند ـ حركتها، سخنان و كارهای خلاق. این رفتارها تنها جنبههای موجود انسان است كه میتوان آنها را به صورت عینی مشاهده كرد (مثل دیدن و شنیدن) و اندازهگیری و ثبت نمود. چیزهای دیگری نیز هستند كه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند و همچون جنبههای ناآشكار انسان مثل انگیزهها، عواطف، ادراك، تفكرات و احساساتولی به طریقی رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مثلاً، انگیزهكه به عنوان یك سایق درونی مشاهدۀ آن غیرممكن است ولی بر عملكرد تأثیر مستقیم دارد و قابل مشاهده و اندازهگیری است. بنابراین آثار انگیزه قابل مشاهده است. یك فرد عصبانی رفتارهای بسیاری همچون صورت برافروخته، تنفس تند و مشتهای گره كرده را نشان می‌ال. فردی كه نیازی بسیار به پیشرفت دارد رفتاری متفاوتتر از فردی كه نیازی اندك به پیشرفت دارد، از خود بروز میدهد، چه در شغل، چه در یك میهمانی و یا در یك آزمون روانشناختی.
هوش را به طور مستقیم نمیتوانیم مشاهده كنیم، اما رفتارهای بسیاری را كه نشانههایی از سطح هوشی متفاوتاند میتوانیم مشاهده كنیم.
روانشناسان صنعتی سازمانی رفتار كاركنان را در مشاغلشان تحت شرایط كنترل دقیق و نظاممند مشاهده می‌هم. آنان پاسخ رفتاری، چون تعداد قطعات تولید شده در یك ساعت، تعداد كلمات تایپ شده در یك دقیقه و یا كیفیت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی ورا ثبت می‌هم. آنان شرایطی را كه تحت آن یك شغل انجام میگیرد، را تغییر میدهند و سپس هرگونه تفاوت نتیجه در كاركردها را اندازهگیری می‌هم.
روانشناسان صنعتی و سازمانی در چهار زمینهٔ اصلی میكوشند. في جامعة‌ها روانشناسان صنعتی و سازمانی بیشتر عالم هستند در زمینههای مشاوره بیشتر به كار گیرنده علم بودهاند و در دولت و تجارت و صنایع، تركیبی از هر دو می‌باشند.
● روانشناسی صنعتی سازمانی برای شما چه مفهومی دارد
حرفۀ شما و هر فرد دیگری یك احساس هویت و جایگاه (منزلت) برای شما و دیگران فراهم میكند كه در حقیقت بیانگرآن است كه شما « كی» هستید. شغل شما شاید شرایطی را برایتان فراهم كند كه مهارت جدیدی را یاد بگیرید و درگیر چالشی تازه شوید. همچنین آن شغل موجبات پاداش اجتماعی را دربرآوردن نیاز شما به تعلق داشتن به گروهی خاص فراهم مینماید و این آسودگی خاطر در شما ایجاد میكند كه فردی مورد قبول و با ارزش برای همان گروه هستید. یك شغل میتواند فرصتهای دوستیابی را برای شما فراهم آورد و شرایطی را مهیا نماید كه بتوانید با افرادی كه به آنها علاقهمندید، ملاقات نمایید.
از سوی دیگر كار میتواند برای سلامتی شما خطرناك باشد. علاوه بر خطرات بدنی موجود در اغلب محیطهای كاری، شرایط نامساعد كار میتواند اضطراب و محرومیت را پدید آورد. اگر شما در كار خود خسته شدید تمام برنامههایتان برای پیشرفت بینتیجه خواهد ماند و یا از مافوق خود خشمگین خواهید شد و در پایان کار روزانه این نارضایتی را به خانه خواهید برد و بستگان و خانواده و دوستان خود را متأثر خواهید كرد.
استرسهای كاری به عدم سلامت روانی و جسمانی منجر میگردند. یك مطالعۀ تحقیقی طولی نشان داد كه خشنودی شغلی یك پیشبین مهم برای طول عمر می ‌هل. كاركنانی كه از شغل خود خشنوداند عمر طولانیتر از آنهایی دارند كه از شغلشان ناخشنودند.
یكی از مهمترین تصمیمهایی كه انسان در طول زندگی خود میگیرد انتخاب یك شغل به نحوی است كه با علایق، مهارتها و خلق و خوی او هماهنگ باشد. به همین دلیل مطالعه و آشنایی با رشتۀ روانشناسی صنعتی سازمانی شاید بیشترین رابطه شخصی را با زندگی حرفهای شما در آینده داشته باشد. یافتهها و كنشهای روانشناسان صنعتی سازمانی در سازمانها از تواناییهای شما لزوماً حمایت میكند و وضعیت شما را در سازمان مشخص خواهد كرد، از جمله شیوۀ انجام وظایف شغلی شما، منزلت و میزان حقوق، سطح مسئولیت و آن رضایت شخصی را كه میخواهید به آن برسید، تعیین خواهد نمود.
● روانشناسی صنعتی سازمانی و شغل شما
برخورد رسمی شما با روانشناسان صنعتی سازمانی، هنگام پركردن فرم تقاضای استخدامی، مصاحبه، انجام تستهای روانشناختی و سایر ابزارهای گزینش است كه از این ابزارها در جهت تطبیق شغل مورد نظر با فرد متقاضی و فرد با شغل مورد نظر بهره میگیرند و به عبارتی میخواهند مشخص كنند كه آیا شخص متقاضی برای شغل مورد نظر مناسب است یا خیر و همینطور آن شغل برای آن شخص.
بعد از فرایند انطباق، پیشرفت شما در سازمان وابسته به عملكردتان در انجام كار و برنامههای آموزشی خواهد بود كه این ارزیابی توسط معیارهای تهیه شده توسط روانشناسان صنعتی سازمانی انجام خواهد گرفت و در زمان ارتقا، آزمونهای خاص دیگری در رابطه با تعیین اینكه آیا شما برای ارتقا مناسب هستید یا خیر؟ انجام خواهد گرفت. اغلب تصمیمهای واحد درباره ارتقای به سطح متوسط یا بالا و دادن پاداش به توصیههای روانشناس صنعتی سازمانی، سازمان نیاز دارد. مدیران شركتها و سازمانها در هنگام احراز این پست و بعد از عهدهدار شدن آن باید نسبت به عوامل انگیزشی و عاطفی گوناگون افرادی كه برای آنها كار میكنند، آگاه و حساس باشند. مدیران در جهت هدایت زیردستان، برانگیختن و دلگرم نگه داشتن آنان به آگاهی از تحقیقات روانشناسی صنعتی سازمانی دربارۀ این عوامل نیاز دارند.
اگر شما زیردست مستقیم ندارید و به عنوان مهندس، حسابدار و یا تكنسین در میان دیگر كاركنان كار میكنید، باید مهارتهای روابط انسانی را به خوبی كسب نمایید. دانستن اینكه چگونه با دیگران كنار بیایید میتواند معانی متفاوتی میان شكست و پیروزی داشته باشد. شما طالب موفقیت و رشد سازمانی كه در آن كار میكنید، هستید. سازمان باید محصولات خود را با بالاترین اثربخشی و كیفیت تولید نماید. آلة‌آلات، تجهیزات و شرایط كاری باید جوّ كاری موّلد را ایجاد نماید.
روانشناسان صنعتی سازمانی در جهت كمك به طراحی محیط كارخانه در راستای به حداكثر رساندن كارایی و تولید اقدامات مؤثری می‌هم. فرآوردههای كارخانه باید به نحوی بستهبندی و تبلیغ و بازاریابی گردد كه مردم برای خریدن آنها جلب شوند. روانشناسان صنعتی و سازمانی در تمام این فعالیتها نقش مؤثری را ایفا می‌هم.
روانشناسان صنعتی سازمانی، در تمام سطوح زندگی سازمانی، برای كاركنان وكارفرمایان خدمات اساسی ارائه می‌هم. روانشناسی كه در دنیای كار كاربرد دارد برای دو موضوع ارائه خدمت می‌ال. « برای شما و برای سازمان شما» یكی نمیتواند بدون آنكه دیگری منتفع گردد سود ببرد.
● روانشناسی صنعتی سازمانی و زندگی روزانه شما
روانشناسی صنعتی سازمانی در زندگی شخصی شما كاربرد بیشتری دارد تا در زندگی شغلی شما. این علم نگرشها و رفتارهای شما را در سایر نقشها تحت تأثیر قرار می‌ال. برای مثال، به عنوان مصرف كننده، رأی دهنده و راننده. چه نیرو و عاملی در استفاده از یك نوع خمیر دندان خاص و نوع ماكارونی كه مرتباً آن را مصرف میكنید، انتخاب شما را تحت تأثیر قرار میدهد؟
آگهی‌های تجاری به ما میگویند كه پوشیدن فلان لباس، استفاده از نوع اودكلن خاص و سوار شدن در فلان خودرو، مقبولیت عام ما را بیشتر میكند و سبب افزایش موفقیت ما خواهد گردید. اغلب كسانی كه این نیازها را تشخیص میدهند و ایجاد مینمایند و در جهت برآوردن آنها شعار میدهند، روانشناس‌مفيد. تكنیكهای روانشناسی برای ترویج و تبلیغ كاندیداهای سیاسی مورد استفاده قرار می‌هل. كسب آرای عمومی نیازمند كسب آگاهی رهبران سیاسی است از اینكه مردم در مورد نكات مختلف چه احساسی دارند.
روانشناسان در طراحی و طرحجلوهها و تابلوها به مهندسان مثل وسایل نشانگری كه در جلو خودرو تعبیه شده است، كمك می‌هم. برای اطمینان از اینكه استفاده از تابلوها آسان و نمایشهای بصری مطلعكننده و برای تفسیر آسان باشند. شكل و رنگهای علائم بزرگراهها نتیجه تحقیقات روانشناسان صنعتی سازمانی است. روانشناسان اتاقك خلبان در هواپیما، وسایل خودكار تلفنها، اجاقهای میكروویو، و نمایشگر (مونیتور) و كیبورد و نوت بوک را به نحوی برای ساخت طراحی میكنند كه استفادهكنندگان از این وسایل آنها را هم دوست داشته باشند و هم برای آنان كارآیی داشته باشد.
● مفهوم روانشناسی صنعتی سازمانی برای كارفرمایان
مشكلی به نام غیبت كاركنان در نظر بگیرید. تكنیكهای مورد استفاده روانشناسان صنعتی سازمانی برای كاهش غیبت میتواند صرفهجویی بسیار قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
یك مشكل بسیار مهم و قابل توجه از مشكلات سازمانها ترك كار است. با ترك كار یك كارمند و یا كارگر، شركت سرمایه‌استثمار‌های مصروف روی آن فرد را كه برای انتخاب و آموزش او هزینه كرده از دست میدهد و سپس از نو باید فرد جایگزین او را گزینش و آموزش دهد و برای فرد تازه استخدام دوباره سرمایهگذاری نماید.
مطالعات انجام گرفته توسط روانشناسان صنعتی سازمانی و به كارگیری راههای پیشنهادی آنان میتواند به میزان قابل توجهی سبب كاهش ترك كار گردد.
یكی دیگر از علایق اصلی روانشناسان صنعتی سازمانی خشنودی شغلی است. بهبود نگرش نیروی كار از شغل و كارفرما میتواند شكایات و دیگر مناقشههای كاركنان را كاهش دهد و سبب كاهش غیبت، دیرآمدگی، ترك كار، كمكاری، تولید بنجل (بدون كیفیت) و حوادث گردد. طريقة‌های مناسب گزینش كاركنان كه توسط روانشناسان صنعتی سازمانی طراحی شده به حصول این اطمینان كه متقاضیان شایسته استخدام گردند، یاری میرساند.
به طور كلی استفاده از آزمونها در برنامههای گزینش، ورود تعداد افراد استخدام شده فاقد صلاحیت را به میزان ۶۱ درصد كاهش داده است.

 

Print Friendly

مفاهیم روانشناسی سازمانی By 16 مستخدم مؤكد يتم التصويت عليها 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

آراء

دوره آموزشي NETWORK
دورة تدريبية إدارة التسويق العصبي
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
التدريب على تنظيم المشاريع
تدريب المستخدم (كاتيا)
التدريب أوتوكاد
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
الصفقات العقارية المتخصصة التدريب