@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

قرارداد های مشاوره بسیار گسترده و عمومی هستند و کسانی که می خواهند در قراردادشان جزئیات بیشتری را بگنجانند باید با دقت و مطابق نیاز و خواسته خود متن آن و در صورت لزوم پیوست های قرارداد را تنظیم کنند

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی……………. به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شرکت …………….که از این پس مشاور نامیده می شود از طرف دیگر ، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد .

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسی و نظارت بر طرح تحقیقاتی تحت عنوان : ”                                                                        ”  با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده ۴ قرارداد مشخص گردیده است .

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ           لغایت                                 به مدت      ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۳ : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن

۳-۱-حق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هیئت مدیره محاسبه می گردد که کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد……………… ریال می باشد .

۳-۲- پرداخت به مشاور متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کار فرما صورت می گیرد .

۳-۳- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات های مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می گردد.

۳-۴ – بیمه تامین اجتماعی به عهده مشاور است و کار فرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

۳-۵- در صورت نیاز به ماموریت که توسط کارفرما به مشاور اعلام می شودکلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب  (بلیط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا به عهده کار فرما می باشد .

ماده ۴ : تعهدات و وظایف مشاور

ناظر متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد:

۴-۱- مشاور متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده ، مطالعه شرح فعالیت های مراحل طرح و برنامه زمان بندی و اهـداف طرح پِِیوست  ( ۱) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیت های انجام شده روند پیشرفت تحقیقات را پیگیری نماید .

۴-۲- اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور  نظارت طرح در اختیار مشاور قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می شود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربایستی آنها را  همواره  محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید .

۴-۳- تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتا”کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما .

۴-۴- بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتا” گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

۴-۵- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن .

تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکار های آن را نیز اعلام نماید .

۴-۶ – اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

۴-۷- ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز .

۴-۸ شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می شود.

۴-۹- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود های احتمالی آن .

۴-۱۰- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای طرح که توسط مجری تهیه می شود .

۴-۱۱- بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید .

۴-۱۲- مشاور موظف است هر ماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش کند. درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق نکند ناظر موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راه کارهای آن را ارائه نماید .

۴-۱۳- مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ( پیوست ۳ ) را دقیقا” تکمیل و به کار فرما به صورت ماهیانه ارائه نماید .

۴-۱۴- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می شود بررسی  و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص  هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نشود آنرا تائید نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجری بازگرداند .

۴-۱۵- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که طی نامه به وی  ارسال   می گردد بررسی و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی( پیوست ۲) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع کارفرما برساند. بدیهی است کارفزما الزامی در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

ماده ۵ : تعهدات کارفرما

۵-۱-  در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

۵-۲-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

ماده ۶ : خاتمه و فسخ قرارداد

۶-۱- کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی ۱۵ روزه قرار داد را خاتمه دهد. در این صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را که به تأیید کار فرما رسیده است ( پس از کسرکسورات قانونی ) دریافت می نماید .

۶-۲- در موارد ذیل کار فرما می تواند قرارداد را فسخ کند:

الف : تاخیر غیر موجه بیش از ۱۵ روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط مشاور .

ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما .

–         در موارد مذکور ۲۰ درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وی کسر می شود.

ماده ۷: قوه قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، مشاور از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا” غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا” جلوگیری ویا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفیه حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور می رساند.

ماده ۸ : حل اختلافات

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ………………………ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۹ : عدم واگذاری قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد .

این قرارداد در ۹ ماده و ۳ پیوست و در سه نسخه تنظیم و منعقد شد که هر کدام از نسخه ها  اعتبار یکسان دارند.

                      کار فرما                                                                   مشاور

Print Friendly

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت توسط 17 کاربر تایید شده است امتیاز 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی کارشناس باغبانی و گلکاری
مدیریت بیمه
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
دوره آموزشی اصول بهینه سازی سایت (SEO)
دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
دوره آموزشی کارشناس نگه داری حیوانات خانگی
دوره آموزشی مباحث علوم سیاسی
دوره آموزشی مدیریت تولید وعملیات
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS)