@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

تنظیم شده توسط مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدمات اتحادیه صنف مشاورین املاک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

 ماده ۱ : طرفین قرارداد

 ۱-۱- موجر / موجرین                           اصالتاً / وکالتاً / قیومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند           به شماره شناسنامه          صادره                کدملی                   متولد              ساکن                      تلفن

 ۲-۱- مستاجر / مستاجرین                  صالتاً / وکالتاً / قیومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند                 به شماره شناسنامه                             صادره                     کدملی               متولد           ساکن                  تلفن

ماده ۲: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک

    تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قرارداد             دانگ / دستگاه / یک باب             به مساحت                    متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره             فرعی از               اصلی               واقع در بخش               حوزه ثبتی              دارای سند مالکیت به شماره                     صفحه        دفتر                        صادره بنام                      با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ                      فرعی به متراژ                     متر مربع / انباری فرعی                به متراژ                متر مربع/ تلفن دایر به شماره                              غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر / مستاجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره

     مدت اجاره                               ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    ۱۳ لغایت     /    /    ۱۳ می باشد .

ماده ۴ : اجاره بهاء

     کل مبلغ اجاره بها مبلغ                                 ریال معادل                     تومان می باشد که مبلغ                                    ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چک شماره                    بانک                  شعبه                                 تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد                   توسط مستاجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵ : شروط و آثار قرارداد

     ۱-۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستاجره به مالکیت مستاجر در آید .

     ۲-۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵  قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره ………………… حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستاجر اقدام نمایند .

     ۳-۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

     ۴-۵- در صورتیکه مستاجر در مدت اجاره ، تمامی مبلغ اجاره بها را یکجا پرادخت کند ، عین مستاجره از همان تاریخ به مالکیت مستاجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت …………………………………. از تاریخ پرداخت ، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵ اقدام نمایند . در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها ، مستاجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

     ۵-۵- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ………………….. ماه تخلف نماید ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند . در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ……………………………………….. ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به مستاجر به ضمیمه پیش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت ، مابقی را به مستاجر مسترد نماید .

     ۶-۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ،‌ مکلف است  به ازای هر ورز تاخیر معادل ……………………………. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود . خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

     ۷-۵- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پردخت کرده و معادل مبلغ ……………………………………………….. ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     ۸-۵- مستاجر نمی تواند / می تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند . در صورتیکه طبق توافق مستاجر حق واگذاری ورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

     ۹-۵- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     ۱۰-۵- تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه / شوفاژ / کولر / آسانسور / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که نوع و میزان آن راعرف تعیین می کند .

ماده ۶

     کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است .

ماده ۷

     با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر ، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

ماده ۸

 حق الزحمه مشاور امور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ……………………… …………………….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره ………………….. و …………………. پرداخت شد .

ماده ۹

 این قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ ساعت …………………… در دفتر مشاور املاک شماره …………. ….. …………………………… به نشانی …………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است و در صورت تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰

موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .           نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

نام و نام خانوادگی

موجر

با احراز هویت طرفین قرارداد و مدارک و اسناد مورد اجاره  تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی اینجانب می رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

نام و نام خانوادگی

شهود

نام و نام خانوادگی

مستأجر

Print Friendly

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک توسط 37 کاربر تایید شده است امتیاز 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی ایمنی در انبارها
دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی بیمه
کارشناس تبلیغات اینترنتی
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
مدیریت بیمه
دوره آموزشی کارشناس نگه داری حیوانات خانگی
دوره آموزشی استراتژی بازاریابی
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک