×

مقالات علمی و آموزشی قراردادهای نرم افزار و رایانه

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > قراردادهای نرم افزار و رایانه > نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

براي بهره مندي از خدمات نصب و راه اندازي نرم افزار و سخت افزار اين قرارداد مناسب است و مي توان تعهدات و خدمات  طرفين  را در ان كاهش يا افزايش داد

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

 به تاريخ                       اين قرارداد بين شرکت . . . به نمايندگی جناب آقاي  . . . به نشانی : دفتر مرکزی – . . . ساختمان شماره. . . به شماره تلفن های . . . – . . .  که در اين قرارداد اختصاراً کارفرما ناميده مي شود از يک طرف  و شرکت ……. که به شمـاره …… در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است و در اين قرارداد پيمانکار ناميده مي شود به نشانی : دفتر مرکزی  . .  به شماره تلفن های . . .  که از طرف ديگر , وفق شرايط و مفاد ذيل منعقد گرديد.

 ماده يکم – موضوع قرارداد

1-1 پشتيبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پيوست شماره 1 و صورتجلسه های تنظيمی شامل ليست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهيزات مورد قرارداد

1-2 سرويس , نگهداری و تعمير کليه تجهيزات سخت افزاری و سيستم های مندرج در پيوست شماره يک ( پيوست شماره 1 شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما مي باشد ) .

1-3 مشاوره در امور انفورماتيکی (كامپيوتر هاي سرور ، طراحي شبكه ، سخت افزار ، نرم افزار)

1-4 تهيه , نصب , راه اندازی و سرويس و نگهداری تجهيزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

1-5 تهيه,نصب و راه اندازی تجهيزات مربوط به يکپارچه سازی کامپيوترها ( Link ) .

1-6 تهيه تجهيزات کامپيوتری . 1-7 اجرای تمامی بندهای 1-1 الی 1- 6 جهت دفتر . . .  واقع در خيابان . . . به شماره تلفن . . .  لازم الاجرا مي باشد . ( طبق نياز کارفرما )

ماده دوم – مدت قرارداد

2-1 قرارداد حاضر از تاريخ . . . / . . . / 13  الي . . . / . . . / 13 به مدت يک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا مي‌باشد.

2-2 در صورت انقضاء مهلت ياد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمديد بوده و چنانچه تا يک ماه قبل از پايان مدت قرارداد , هيچ يک از طرفين نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت يک سال ديگر ؛ قرارداد تمديد شده تلقی مي گردد .

تبصره 1: در صورت تمديد قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جديد توسط پيمانکار تنظيم و تسليم کارفرما مي گردد.

 ماده سوم – تعهدات پيمانکار

3-1 – پيمانکار متعهد مي گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما , در اسرع وقت اقدام به رفع ايراد نمايد .

3-2-  در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل ؛ پيمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عيب يابی نمايد , بديهي است مفادر بند 3-1 جهت دفتر تهران و آدرس قيد شده در قرارداد مي باشد .

3-3- به جهت آن که ارائه خدمات جهت دفتر ……………….. نيز در محدوده قرارداد فوق مي باشد ( طبق بند 1-7 ) , از اين رو هماهنگي های لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات مي بايست از سوی دفتر مرکزی به دليل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات ( همزمان ) توسط نماينده معرفی شده ( بند 4-1 ) انجام گيرد . ( طبق نياز کارفرما )

تبصره 2 : پيمانکار نهايت سعی خود را جهت ارائه سرويس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هيچ گونه تعهدی جهت ارائه سرويس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعيين اولويت با نماينده تام الاختيار کارفرما ميباشد . ( طبق نياز کارفرما )

3-4- پيمانکار متعهد مي گردد کليه تجهيزات مورد قرارداد ( پيوست شماره 1 ) را سرويس و کنترل کمی و کيفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نمايد .

3-5 – تعميرات مورد نياز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

3-6 – در صورت عدم وجود قطعه يدکی مورد نياز در بازار , مشاوره لازم توسط پيمانکار جهت امکان سنجی و رفع ايراد ارائه مي گردد اما پيمانکار هيچ گونه تعهدی در قبال تهيه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پيمانکار در اختيار کارفرما قرار داده شده باشد ( تحت الحمايه پيمانکار باشد ) .

3-7 – پس از انجام سرويس و يا تعميرات ؛ سيستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پيمانکار پلمپ مي گردد .

3-8 – اگر دستگاهی نياز به تعمير در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتي که زمان تعمير بيش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پيمانکار موظف به جايگزينی يک دستگاه کامپيوتر بجای دستگاه در حال تعمير ميباشد .

3-9- پشتيبانی از نرم افزارهای مورد توافق در اين قرارداد ( صورتجلسه تنظيمی ) به عهده پيمانکار مي باشد .

تبصره 3 : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفل های نرم افزاری ) و يا نرم افزارهای تحت الحمايه شرکت های نرم افزاری (داخلي و خارجی) و نرم افزارهای خاص  نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکت های داخلی و خارجی مشمول اين قرارداد نمي گردد .

3-10- حمل دستگاه معيوب به تعميرگاه و بالعکس ( آدرس قيد شده از کارفرما “دفتر مرکزي” ) توسط پيمانکار انجام مي پذيرد.

تبصره 4: هزينه حمل دستگاه خارج از آدرس قيد شده بعهده کارفرما مي باشد .

3-11- پيمانکار متعهد مي گردد نهايتاً يک ماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند 1-4 و 1-5 با در نظرگرفتن تمامی موارد من جمله تعيين قيمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرويس و نگهداری ادواری ( يا هر شرايط مطلوب ديگر کارفرما ) ارسال نمايد .

3-12- پيمانکار متعهد مي گردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را ويروس يابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ويروسی اقدام نمايد .

3-13- نرم افزار ويروس ياب برای بار اول بصورت رايگان نصب و راه اندازی مي گردد و به روز نگهداری نرم افزار يا تغيير آن طبق شرايط بند 3 ماده 4انجام مي پذيرد .

3-14- پيمانكار مهندس …. بعنوان نماينده تام الاختيار اين (مركز ، شركت) جهت نظارت، رفع ايراد و هماهنگي هاي لازم به كارفرما معرفي مي نمايد.

ماده چهارم تعهدات کارفرما

4-1 کارفرما متعهد مي گردد به منظور تسريع در امور قرارداد نماينده يا نمايندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهايتاً طي مدت 10 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نمايد .

تبصره 5  : فقط درخواست های نماينده کارفرما يا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد مي باشد لازم الاجراء بوده ودرخواست های ديگر عوامل که به تائيد مديريت ( کارفرما ) نرسيده باشد , فاقد ارزش مي باشد و پيمانکار هيچ گونه تعهدی در قبال درخواست های افراد متفرقه ندارد .

4-2 کارفرما متعهد مي گردد جهت جلوگيری از آلوده شدن کامپيوترها به ويروس , به هيج عنوان از ديسکت و يا CD های متفرقه پيش از کنترل با برنامه ويروس ياب استفاده ننمايد . نرم افزار ويروس ياب با توجه به نيازهای کارفرما و با توافق طرفين تهيه , نصب و راه اندازی مي گردد . در غير اين صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ويروسی ؛ پيمانکار هيچ گونه تعهدی نداشته و مسئوليت آن با کارفرما مي باشد .

4-3 ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام امور سرويس و خدمات پشتيبانی , در هنگام مراجعه متخصصين پيمانکار .

4-4 کارفرما تعهد مي نمايد پرداخت مبلغ ماهيانه مورد توافق در ماده5 را به صورت منظم و بدون ديرکرد به پيمانکار پرداخت نمايد.

4-5 پرداخت صورتحساب های ارسالی و مبلغ تعيين شده در قرارداد حداکثر تا مدت 3 روز بعد از تاريخ صورتحساب به پيمانکار .

4-6 کــارفرما متعهد مي گردد اقدامات و همکاري های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پيمانکار ( مربوط به مفاد بند 1-3 قرارداد ) و در صورت تاييد آن به عمل آورد .

4-7 کارفرما تعهد مي نمايد اقدامات و همکاري های مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای 1-4 و 1-5 را پس از ارائه گزارش کتبی پيمانکار و در صورت تاييد آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نياز کارفرما )

4-8 کارفرما متعهد مي گردد به هيچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه های تحت الحمايه پيمانکار را ننمايد .

4-9 مشاوره با پيمانکار در مورد هر گونه تغيير و تحول و يا خريد , نصب و راه اندازی هر گونه تجهيزات مرتبط کامپيوتری.

تبصره 6: کليه دستگاهها و تجهيزات جانبی که توسط پيمانکار تهيه , نصب و راه اندازی گردد ؛  تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت و هيچ گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهيزات جديد اعمال نخواهد شد .

تبصره 7 : کليه دستگاه ها وتجهيزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهيه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نياز ) طي توافق جداگانه و بر اساس يک الحاقيه جديد که به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد , تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 ماده پنجم مبلغ قرارداد

5-1 حق الزحمه پيمانکار در قبال خدمات مندرج در اين قرارداد , ماهيانه . . . ريال ( . . .  ريال ) بصورت خالص مي باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت مي گردد .

5-2-حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ريال (  . . . ريال ) پس از امضاء قرارداد و پيش از آغاز کار به پيمانکار پرداخت مي گردد .

5-3 مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعيين شده منظور گرديده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمين وسيله نقليه و يا پرداخت هزينه اياب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

5-4 مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعويضی نمي باشد و هزينه قطعات تعويضی و لوازم مصرفی , طي صورتحساب جداگانه ای از طرف پيمانکار اعلام مي گردد و بديهي است کارفرما طبق ماده 4-5 عمل خواهد نمود .

ماده ششم تجهيزات , دستگاه ها و سيستم های موضوع قرارداد

6-1 ليست اوليه تجهيزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پيوست شماره يک مشخص گرديده است و ليست نهائي از کليه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظيمی بين نمايندگان پيمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم فسخ قرارداد

7-1 هر يک از طرفين قرارداد مي توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دليل فسخ قرارداد , طي مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفيه حساب اقدام نمايند.

ماده هشتم قوه قهره ( فورس ماژور )

8-1 هرگاه اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد به سبب بروز يکی از مصاديق قوه قهره , نه تنها برای هر يک از طرفين بلکه برای هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر نيز غير ممکن شود طرفين مي توانند با اعلام کتبی ؛ طي مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده يا آن را فسخ نمايند ( در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفين قرارداد هيچ گونه ادعايي من جمله خسارت نخواهند داشت ) .

ماده نهم حق واگذاری

9-1 پيمانکار به هيچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام يا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات ديگر ندارد ؛ در صورت انجام اين امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی مي گردد و علاوه بر آن ( پيمانکار ) محق به دريافت هيچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دريافت نموده ) نخواهد بود.

 ماده دهم ساير شرايط

10-1 در صورت عجز پيمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده 7-1 محفوظ مي دارد .

10-2 پيمانکار محرم کارفرما مي باشد و فايل هايي که در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد ( به هر صورت ) مي بايست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهايت سعی انجام گيرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پيمانکار بوده ) خيانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پيمانکار خواهد بود .

10-3 کليه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پيمانکار مي باشد .

10-4 خسارات عمدی و يا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سيستم به عهده کارفرما خواهد بود .

10-5 خسارات ناشی از تعميرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما مي باشد .

10-6 پيمانکار هيچ گونه مسئوليتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سيل و حوادث غير مترقبه ندارد .

10-7 خسارات ناشی از حمل و نقل سيستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما يا افراد متفرقه , بعهده کارفرما مي باشد .

ماده يازدهم نشانی طرفين

11-1 نشانی طرفين قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گرديده ؛ و هر يک از طرفين در صورت تغيير آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جديد را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمايند و تا زمانی که نشانی جديد ابلاغ نگرديده , ارسال اوراق به نشانی قبلي به عمل خواهد آمد .

ماده دوازدهم حل اختلاف

12-1 کليه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای اين قرارداد و يا تعبير و تفسير مندرجات و مفاد آن بين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاکره حل و فصل نمود با داوري و حكميت آقا/ خانم/ موسسه يا شركت ……. بررسي و تصميم داور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سيزدهم تبادل پيمان

13-1 اين قرارداد در 13 ماده و 7  تبصره و 1 برگ پيوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظيم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفين لازم الاجراء والاتباع است .

كارفرما                                                                      پيمانكار

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

ویدئوهای آموزشی رایگان

لحظات حساس و لحظه گل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

آموزش رایگان صوتی و PDF

کتاب الکترونیکی PDF کشف توانمندی ها مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

کتاب الکترونیکی PDF معجزه گفت و گو از سوزان هیت لر

کتاب الکترونیکی PDF بخواهید تا به شما داده شود از جری هیکس

کتاب الکترونیکی PDF قدرت عادت از چارلز داهیگ

کتاب الکترونیکی PDF مسلخ باور از بهرام باعزت

دانلود کتاب صوتی و PDF چهار میثاق از دون میگوئل روئیز

کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی از برایان تریسی

کتاب صوتی زندگی با عشق چه زیباست از لئو بوسگالیا

دانلود کتاب صوتی قطار سرعت به سوی ثروت از دارن هاردی

کتاب صوتی احساس بهتر ،بهتر شدن و بهتر ماندن از آلبرت آلیس

کتاب صوتی گامهای بلند برای کسب مهارت در زندگی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF رسیدن به استقلال مالی از برایان تریسی

کتاب الکترونیکی PDF سلامت روحی و عاطفی برای خانم های جوان از سید علی ناصری

کتاب صوتی و PDF راز موفقیت از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب صوتی و PDF رازهایی درباره زنان از باربارا دی آنجلیس

کتاب صوتی فروشنده یک دقیقه ای از اسپنسر جانسون

کتاب صوتی به سوی کامیابی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF مطلع مهر از امیر حسین بانکی‌پورفرد

کتاب الکترونیکی PDF کاش قبل از ازدواج می دانستم از گری چپمن

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک